Voor een volwassene zonder eigen graf was het tarief 24 gulden, voor wie een eigen graf had was het 18 en voor een kind 11 gulden. Uit een sterfgeval in 1774 weten we dat voor het recht van gebruik van de lijkkoets bij avond 102,60 moest worden betaald. De begrafeniskosten van Cathelynken Glispe Wat er allemaal aan een begrafenis te pas kwam lezen we in de rekening die na het overlijden van Cathelynken Glispe werd opgemaakt. Cathelynken was een vrouw van Schotse afkomst uit de middenklasse. Ze overleed op 25 september 1683 in Veere. Op de rekening staan de bedragen in Vlaamse ponden, maar ze zijn hier voor de duidelijkheid naar guldens omgerekend. In totaal was de familie voor haar begrafe nis iets meer dan honderd gulden kwijt. Hierbij moeten we wel bedenken dat een gulden vroeger veel meer waard was dan in de tijd waarin wij met de gulden betaal den. Betaelt aen Aernout Huybrechts schrijn- wercker de somme van twee ponden ses schellingen acht grooten Vlaems over het maken van de doodkist14,00 Betaelt aen Jacob Laurier ende James Nairne de somme van negentien schellin gen Vlaems over hun diensten als lijckbid- ders gedaen5,70 Betaelt aen Antheunis Maertens de somme van twee ponden dertien schellingen tien groote Vlaems over huyre van rouwman tels16,15 Betaelt aen Willem Weir de somme van een pondt elff schellingen acht grooten Vlaems over leverantie van stofte tot rouw voor de dienstmaagt9,14 Betaelt aen Aernout Huybregts de somme van drie schellingen Vlaems over diensten ten sterfhuyse gedaen0,90 Betaelt aen Angus Findley vier ponden drie schellingen vier grooten Vlaems over soo veel bij haer ten dienste van het sterfhuys is verschoten en bij de dragers t' haren huys is verteert25,00 Betaelt aen Theodorus van Aller de somme van een pondt seventien schellingen drie grooten Vlaems over leverantie van vleysch tot het lijckmael11,55 Betaelt aen Mary Poll ses schellingen acht grooten Vlaems over en ter saake als boven2,00 Betaelt aen Grytjen Teune seven schellin gen acht grooten Vlaems over 't maken van 't rouw kleet voor de dienstmaagt2,30 Betaelt aen Andries van der Wier ses schellingen over een half vat Bergs bier aen de overleden gelevert1,80 Betaelt aen Boudewijn Callebout twee ponden twaelf schellingen Vlaems over leverantie van wijn aen de overledene tot het lijckmael15,60 Betaelt aen Mayken Jans over boter aen de overledene gelevert III s. V d.. 1,03 102,87 Lijkbidders De lijkbidders waarvan in de tweede post van de rekening sprake is, regelden de be grafenis zoals dat nu door een begrafenis ondernemer wordt gedaan. Hun eerste taak was de wete te doen: familie, buren en kennissen vertellen wie er overleden was, wanneer de begrafenis zou plaatsvin den en hoe laat de aangesprokene werd verwacht. Tijdens de uitvaart begeleidden de lijkbidders de baar.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 7