Ein Brief aus der Heimat 12 zijn bij mevrouw de douairière Elout te Domburg, is mij een raadsel." Karei Meertens breidde zijn bedrijf in kip pen- en andere dierenvoeders in korte tijd met succes uit. In 1909 bezat hij een nieuwgebouwd pakhuis aan de Bellink- straat, met twee graanmolens, een meel- molen en twee wanmolens, die alle - heel modern - werden aangedreven door een gasmotor. Hoewel de "kip van de toekomst" op Wal cheren furore maakte, bleek het dier geen lang leven beschoren. Waarschijnlijk was de Vreeburger kip een van de vele weinig succesvolle experimenten in Nederland in die tijd. Ook de naamgever verdween uit beeld. In 1907 verkocht Hugo Johannes Vreeburg het Badhotel en in 1909 ver huisde hij naar Den Haag. Roosanne Goudbeek Duits postverkeer op Walcheren 1940-1944 Deutsche Dienstpost Niederlande In mei 1940 vielen de Duitsers ons land binnen. Na zeven dagen capituleerden de laatste Nederlandse troepen en werden er Duitse militairen in ons land gelegerd. Zij kregen hun post via de veldpost. Een goede postverbinding met de Heimat was noodzakelijk om het moreel van de troepen hoog te houden. Om sabotage en spionage te voorkomen wilden de Duitsers onafhan kelijk zijn van de Nederlandse postdienst (PTT). Ze bouwden daarom, na de instel ling van een burgerlijk bestuur onder lei ding van Seyss-lnquart, in Nederland een eigen postorganisatie op. Op 5 juni 1940 werd de Deutsche Dienst post Niederlande (DDPN) opgericht die onder leiding kwam te staan van dr. Linne- meyer, eerder Oberpostrat van het Post- ministerie in Berlijn. Hij moest naast het postverkeer toezien op de telefoon- en te legraafdienst. Zijn kantoor was gevestigd in het hoofdkantoor van de PTT in Den Haag. De DDPN moest zowel de post van de be zettingsautoriteiten en de nazi-instanties en hun personeel verzorgen alsook de veldpost van de instanties en de leden van de Wehrmacht, de Duitse politie- en veilig heidsdienst en de Rijksarbeidsdienst. Gelet op de vele in ons land gestationeerde mili tairen was dat een hele klus. Het was Duitse militairen streng verboden van de PTT gebruik te maken, alles verliep via eigen kanalen. Het voordeel daarvan was dat post via de DDPN niet werd gecensu reerd. Later mochten ook Nederlandse be drijven die voor de Duitsers werkten hun post via de DDPN verzenden en ontvan gen. In ons land kwamen vijf Dienstpostamter

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 14