Niets uit deze uitgave mag worden overgeno men zonder toestem ming van de redactie. Redactie Peter Blom, hoofdredacteur Bert Gerestein, eindredacteur Mieke Meijer, beeldredacteur Henny van der Heijden, secretaris Hetty Begheyn Roel Gabriëlse Coby Lere-Boone Jan van Roosendaal Kopij voor de volgende Wete s.v.p. inzenden vóór 10 augustus 2017 aan mevr. H.J. van der Heijden, Breeweg 13 4371 SB Koudekerke, tel. 0118-551187 e-mail: redactiedewete@hkwalcheren.nl Lidmaatschap inclusief abonnement 15,- per jaar Ledenadministratie R. Hubrechsen, Veerweg 39 4493 AM Kamperland tel. 0113-373891 ledenadministratie@hkwalcheren.nl Dagelijks Bestuur Overige bestuursleden Tiny Polderman (voorzitter) Oudestraat 51, 4351 AT Veere tel. 0118-502010 Wil Valckenier von Geusau-Brouwer (secretaris), Toorenvliedtwegje 4 4335 HE Middelburg, tel. 0118-629449 Rob Hubrechsen (penningmeester) Veerweg 39, 4493 AM Kamperland tel. 0113-373891 IBAN: NL20 INGB 0002 4051 63 (BIC-code: INGBNL2A) t.n.v. de penningmeester van de Heemkundige Kring Walcheren Frans van den Driest, Doede Holtkamp, Wim de Veij Aanwijzingen voor het aanleveren van artikelen of bijdragen voor De Wete kunt u aanvragen bij de redactie. website: www.hkwalcheren.nl e-mail: info@hkwalcheren.nl www.facebook.com/hkwalcheren K.v.K. nummer 40309644 Verschijnt aan het begin van elk kwartaal ISSN 0166-2325

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 2