water 135. Daar werd het werk in een een voudige ruimte voortgezet. Begin september 1944 vertrok de laatste trein uit Middelburg, met aan boord het Duitse personeel en de Nederlands NSB- personeelsleden die hun gezinnen naar Arnhem brachten en niet meer terugkwa men. Zonder enige waarschuwing vertrok ook de veldpost, maar die kwam na veer tien dagen weer terug. In die tussentijd moest Dehl met vijf mensen de post voor de divisie en doortrekkende eenheden ver zorgen. Met de terugtrekkende troepen kwamen twee veldpostkantoren mee die niet erg actief waren; slechts één kantoor heeft DDPN-post verwerkt. Begin oktober werden de Walcherse dijken gebombardeerd en Roozenburg kwam onder water te staan. Het lukte niet om de inventaris uit het gebouw te redden, door het sterk gestegen water en de omgevallen bomen was het onbereikbaar. Na de inundatie verminderde het werk aan zienlijk en werd personeel ontslagen. Het grootste probleem was toen het transport. Er werd gebruik gemaakt van hospitaal schepen, motorrijders en inbeslaggenomen voertuigen. Soms was de post wel acht dagen onderweg. Binnenkomende post werd meestal in Dordrecht afgehaald. Op bevel van de divisiecommandant moesten Dehl en zijn mensen tot het laatst op hun post blijven hoewel er vrijwel niets meer te doen was; de meeste eenheden waren verdwenen. Op 27 oktober 1944 werd hen bevel gegeven aan boord te gaan van een schip. Enig klein inventaris werd meegeno men, de rest bleef achter. Dehl wilde de resterende inventaris aan een Nederlandse werkneemster toevertrouwen maar de Wehrmacht gaf daarvoor geen toestem ming. Na overleg met andere kantoren werden documenten en het evacuatieplan vernietigd en op 27 oktober 1944 om 11.00 uur werd het kantoor opgeheven. Het af- haalpunt in Souburg was in de loop van ok tober al ontruimd. Dehl kwam, samen met een trouwe Neder landse medewerkster, in Oldenzaal terecht. Bij de geallieerde opmars verdwenen ze over de grens naar Oldenburg, waar ze de ineenstorting van het Derde Rijk meemaak ten. De medewerkster keerde in juni 1945 in Middelburg terug en werd direct gearres teerd. Berechting Na de algehele bevrijding van ons land kwamen gevluchte Nederlandse DDPN'ers naar Walcheren terug om voor een tribu naal te verschijnen. Wie alleen maar bij de DDPN had gewerkt kwam er met een be trekkelijk lichte straf vanaf, zoals voorwaar delijke invrijheidstelling en plaatsing onder toezicht van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten. Notoire NSB'ers die meer op hun kerfstok hadden, kregen zwaardere straffen, één persoon zelfs zes jaar inter nering. De meeste oud-DDPN'ers verloren ook hun kiesrecht en het recht op een baan bij de overheid. Dehl kwam heelhuids in zijn woonplaats Solingen terug. In april 1946 schreef hij een van zijn trouwe medewerksters in Mid delburg. Hij dacht veel aan haar en vroeg haar hoe het met haar en haar familie ging. Hij informeerde verder naar oude beken den en hij verzocht haar zijn groeten over te brengen. Zijn woning was hersteld, zo schreef hij en hij luisterde iedere dag naar radio Hilversum. Hij hoopte dat zijn 'pleeg dochter' hem snel kon bezoeken. Die brief bereikte de geadresseerde niet, want zij

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 23