Walcheren van de kaart 22 zat als politiek delinquent gevangen. Dehl kreeg dan ook geen antwoord. In mei probeerde hij het opnieuw. Hij was bezorgd over haar omdat hij geen ant woord had gekregen. Was zij wel goed in Nederland aangekomen? Als de grenzen weer opengingen zou het leuk zijn als zij eens kon komen. Praten ging volgens hem beter dan schrijven want alle brieven wer den gecensureerd. Dehl vroeg om ant woord in het Nederlands, hij wilde die taal oefenen... Hij hoopte op een spoedig weerzien en besloot zijn brief met "Tot ziens daag. Groet alle bekenden." Omdat de geadresseerde nog steeds was geïnterneerd, bleef ook de tweede brief on beantwoord. Of de twee later nog contact hebben gehad is niet bekend. Jules Braat Met dank aan dr. Barbara Mariacher, Uni versiteit Utrecht. Bronnen - Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genoci destudies: Toegang 039, Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft Deutsche Dienst- post; toegang 214, Personalakten uit tuchthui zen en gevangenissen. - Nationaal Archief: Centraal Archief Bijzon dere Rechtspleging, diverse dossiers politieke delinquenten. - Bundesarchiv Berlin: gegevens betreffende Karl Dehl. - Archiefsprokkels De Faam/De Vlissinger, 5 november 1986. - Drs. W.J. van Doorn,Nederlandse oorlogs- post rondom de Tweede Wereldoorlogin: De Postzak 199 (december 2004). - Dr. Hermann Schulz,Deutsche Dienstpost 1939 -1943'. Middelburg in de Eufraat De Perzische Golf Het omvangrijke gebied dat bestaat uit de staten Bangladesh, India, Pakistan, Iran, Irak en de landen van het Arabisch schier eiland werd in de zeventiende eeuw door de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) als één grote regio beschouwd. Het werd de Westerkwartieren genoemd. De tot de verbeelding sprekende regio stond bol van de handelsactiviteiten en daarvoor had de Nederlandse handelsonderneming uiteraard grote belangstelling. Het gebied werd door de compagnie dan ook uitge breid verkend. Anders dan in Nederlands-lndië, de Zuid- Afrikaanse Kaapkolonie en op Ceylon heeft de VOC in de Westerkwartieren nooit grote territoriale bezittingen kunnen verwerven. Dat kwam door de macht van plaatselijke en regionale vorstendommen, waardoor de

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 24