28 ervaring als veldwerker en archiefonder zoeker kwam hen goed van pas. Het resul taat is een boek, uitgegeven in eigen beheer, over de gebouwtjes die op kosten van de rijksoverheid werden gebouwd om de Walcherse boerenbevolking zo snel mo gelijk van woon- en werkruimte te voorzien. Het vervangen van door oorlogsschade ge ruïneerde boerderijen werd door de rijksoverheid al vanaf de zomer van 1940 opgedra gen aan het Bureau Wederop bouw Boerderijen (BWB). Tijdens de Duitse inval in de meidagen van 1940 en de oor logshandelingen in de jaren daarna waren er in ons land honderden boerderijen ver nield. Op Walcheren werden twee boerderijen in Nieuw- en Sint Joosland opnieuw ge bouwd omdat ze in de meidagen van 1940 zwaar waren beschadigd. Voor het herstel van de boerderijen op Walcheren na de inundatie werkte het BWB samen met de Stichting Herbouw Walcheren (SHW). Men telde op Walche ren 324 vernielde of beschadigde boerde rijen. Daarbij moest men in zeer korte tijd weten welk boerenbedrijf wat nodig had. Hiervoor moesten gedupeerde boeren een schadeformulier invullen op basis waarvan werd bepaald wat er nodig was: een com plete noodboerderij of een noodstalling of een noodwoning. Tijdens de oorlogsjaren waren er al diverse typen ontworpen, die in 1946 op enkele punten werden aangepast. De gebouwen bleven eigendom van het rijk en werden aan de bewoners gratis ter be schikking gesteld. De voorzieningen waren minimaal, er was geen elektriciteit en geen stromend water. De eerste noodboerderij op Walcheren werd begin juni 1946 opgeleverd, ter ver vanging van de hofstede aan de Abeelse Zandweg te West-Souburg. Deze was niet tijdens de inundatie verwoest, maar in au gustus 1943 als gevolg van een Ameri kaanse luchtaanval. Een huis en een schuur konden in onge veer zes weken tijd worden ge bouwd. De bouw werd uitgevoerd door zowel lokale als landelijke aannemers. De bouwvakkers kwamen uit alle windstreken, onder wie ook mannen die hadden meege werkt aan het dichtmaken van de dijken op Walcheren. Bouw materiaal was in die tijd schaars, maar men vond een oplossing door uit de puinres- ten van gebombardeerde ge bouwen in Den Haag (Bezuidenhout) en Arnhem bruikbare stenen te bikken. Dat verklaart ook het feit dat de noodboerde- rijen met diverse steensoorten zijn ge bouwd. Het houtwerk, de deuren en kozijnen werden zoveel mogelijk in stan- daardmaten gemaakt. Vanaf het midden van de jaren vijftig wer den de eerste noodboerderijen, noodstal len en noodwoningen afgebroken. Met een ontheffingsvergunning kon een gebouw blijven staan. Veel eigenaren die vanaf 1947 een nieuwe boerderij hadden gekre gen uit het wederopbouwprogramma lieten het noodgebouwtje staan en gaven het een andere bestemming. De verschillende ma nieren van gebruik worden duidelijk aan de hand van de inventarisatie die de auteurs maakten van de zestig gebouwtjes die nu nog her en der op Walcheren staan: ga rage, vakantiewoning, opslagplaats, stal en De Walcherse noodboerdenjen 4 K>h*n nomMm* «uvd

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 30