Jaarverslag H<W 37 Jaarverslag 2016 van de Heemkundige Kring Walcheren, goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van woensdag 26 april 2017, gehouden in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg Inleiding In 2016 is het ledental van de Heemkun dige Kring Walcheren wederom iets afge nomen. We begonnen het jaar met 2.329 (betalende) leden en gedurende dit jaar hebben zich 80 nieuwe leden aangemeld, onder wie 26 cadeaulidmaatschappen. Er zijn echter 130 leden uitgeschreven, zodat we op 31 december afsloten met 2.279 (betalende) leden. Daarnaast heeft de Heemkundige Kring Walcheren nog 32 zogeheten ruilabonne- menten met diverse organisaties. Bestuur Het bestuur kwam tijdens het verslagjaar zes keer bijeen. Aan het begin van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: de heer M.M. Steenbeek (voorzitter), mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer (secretaris), de heer R. Hubrechsen (pen ningmeester) en de leden de heer F. van den Driest, de heer L. Faase en mevrouw A.M. van der Most-Zuurdeeg. Tijdens de jaarvergadering van 20 april 2016 was de voorzitter, de heer M.M. Steenbeek, aftredend en statutair niet her kiesbaar. Omdat het bestuur er niet in ge slaagd was een nieuwe voorzitter te vin den, werd zijn laatste termijn met één jaar verlengd. Tijdens de vorige jaarvergadering, van 22 april 2015, was de secretaris, mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, af tredend en statutair niet herkiesbaar. Haar laatste termijn werd toen met één jaar ver lengd. Omdat het bestuur er nog niet in ge slaagd is een opvolger te vinden, werd deze laatste termijn wederom met één jaar verlengd. In deze vergadering werd na tien jaar af scheid genomen van mevrouw A.M. van der Most-Zuurdeeg; in haar plaats werd benoemd de heer W. de Veij. Verder werd in de nog steeds bestaande vacature benoemd de heer D.J. Holtkamp. Met twee nieuwe bestuursleden erbij heeft het bestuur een nieuwe taakverdeling ge maakt; deze is gepubliceerd in De Wete nr. 3 van juli 2016. Financiën Zoals besloten tijdens de jaarvergadering van 22 april 2015 werd de contributie per 1 januari 2016 verhoogd naar 15,—. Commissie van deskundigen (kennispool) De commissie van deskundigen, samenge steld in 2015, is inmiddels bijeengekomen voor overleg omtrent een taakomschrijving. De tekst van deze taakomschrijving werd gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van 20 april 2016 en de vergadering ging hiermee akkoord. De tekst van deze taak omschrijving is gepubliceerd in De Wete nr. 3 van juli 2016. HKW-Publicatiefonds Tijdens de jaarvergadering van 20 april 2016 is de instelling van een HKW-Publica tiefonds goedgekeurd. Nadere informatie hierover is gepubliceerd in De Wete nr. 3 van juli 2016. De Wete Ook in 2016 verscheen ons verenigingsor-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 39