gaan De Wete weer elk kwartaal met aller lei interessante wetenswaardigheden over ons heem. Aan het begin van het verslagjaar was de redactiecommissie als volgt samengesteld: de heer P. Blom (hoofdredacteur), de heer G.J. Gerestein (eindredacteur), mevrouw M. Meijer-van der Linde (beeldredacteur), mevrouw H.J. van der Heijden (redactiese cretaris) en de redactieleden mevrouw H. Begheyn, de heer R. Gabriëlse, mevrouw C. Lere-Boone en de heer J. van Roosen daal. Deze samenstelling bleef dit verslag jaar ongewijzigd. Website Heemkundige Kring Walcheren, www.hkwalcheren.nl Dit was het tweede jaar van de nieuwe website, beheerd door de heren L.M. Hol- lestelle en S. de Nooijer. De belangrijkste onderdelen op de website vormen de informatie over ons tijdschrift De Wete en de activiteiten. De in de website gebouwde mogelijkheid oude nummers van De Wete volledig te kunnen raadplegen in de Tijdschriftenbank Zeeland werkte ook dit verslagjaar nog niet. Pas eind december meldde de be heerder van de Tijdschriftenbank, de ZB, dat men de auteursrechten die mogelijk van toepassing zijn op artikelen, heeft ge regeld, waarmee deze website volledig be schikbaar kwam voor het publiek. Dit betekent goed nieuws voor de website van de HKW. In 2016 kwam 60 procent van het aantal bezoekers uit Zeeland. Via de website is het ook mogelijk zich op te geven als lid van de HKW, een vraag te stellen of te reageren. In het verslagjaar heeft een groot aantal personen zich via het formulier op de website opgegeven als lid. Via het e-mailadres ledenadministra tie® hkwalcheren.nl zijn ook aanmeldingen binnengekomen en zijn lidmaatschappen aangevraagd en afgezegd en zijn adreswij zigingen doorgegeven. Er werden enkele inhoudelijke vragen ge steld. De meeste vragenstellers zijn door verwezen naar de Zeeuwse Bibliotheek en het Zeeuws Archief. Van de mogelijkheid om via de website nummers van eerder verschenen nummers van De Wete te bestellen werd regelmatig gebruik gemaakt. Om de interactie met de leden te verbete ren en nog meer bekendheid op het we reldwijde web te krijgen, is vanaf 10 september 2014 op de sociale netwerksite Facebook een pagina aangemaakt van de HKW. Hiermee kunnen leden die zelf actief zijn op Facebook berichten van de HKW ontvangen en delen met anderen. Op de pagina van de HKW wordt informatie over De Wete en over activiteiten onder de aan dacht gebracht. Al meer dan 160 mensen hebben de pagina gevonden en 'geliked' en er zijn ook vragen gesteld aan de HKW. www.veldnamenwalcheren.nl De website veldnamenwalcheren.nl biedt de mogelijkheid om de resultaten van 34 jaar veldnamenonderzoek op Walcheren, uitgevoerd door de toenmalige Veldnamen- commissie van de HKW, op een andere wijze te presenteren en bovendien kunnen aanvullende en nieuwe gegevens worden toegevoegd. Het aantal bezoekers aan deze website is in 2016 ten opzichte van 2015 flink ge daald. De belangrijkste oorzaak is dat al drie jaar geen informatie aan de website is toegevoegd. Dit heeft te maken met de voorgenomen vernieuwing van deze web-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 40