41 In 2014 heeft de HKW contact opgenomen met de provincie Zeeland met het verzoek om de verschillende gedrukte kaarten bij de publicaties van de Walcherse veldna men toe te voegen aan een kaartlaag in het Geoloket Cultuurhistorie (CHS) van de provincie. De provincie is hiermee akkoord gegaan. Via deze website kunnen de vooroorlogse veldnamen van percelen op Walcheren in combinatie met andere historische kaarten worden geraadpleegd. Het toevoegen van de veldnamen aan de laag Topografische kaart 1916 wordt door de heren L.M. Hollestelle en H.J. Meulblok uitgevoerd. Inmiddels zijn de veldnamen van Domburg, Aagtekerke, Westkapelle en Ritthem toegevoegd. De resultaten hiervan zijn al via de website van het Geoloket Cul tuurhistorie van de provincie Zeeland te raadplegen. Op dit moment is Arnemuiden in behandeling. De heer Hollestelle was in dertijd lid van de Veldnamencommissie en de heer Meulblok (oud-GIS-medewerker van de provincie Zeeland) is degene die de kaartjes bij de verschillende publicaties van de Walcherse veldnamen heeft gemaakt. Bij deze uitleg geeft de heer Hollestelle ter verduidelijking nog een korte live-demon stratie van de stand van zaken met betrek king tot dit project en hoe ermee gewerkt kan worden. 5. Jaarverslagen 2016 a. Jaarverslag secretaris Het jaarverslag 2016 wordt, onder dank zegging aan de secretaris, mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. b. Jaarverslag penningmeester De penningmeester, de heer R. Hubrech- sen, geeft een mondelinge toelichting bij de cijfers. Hij merkt hierbij op dat het innen van de contributie door middel van incasso's goed koper is dan via acceptgiro's. Verder zijn de redactiekosten hoger uitgevallen omdat tegenwoordig meer en vaker betaald dient te worden voor beeldmateriaal. Er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering, zodat het financieel jaarver slag 2016, onder dankzegging aan de heer Hubrechsen, wordt goedgekeurd. 6. Verslag kascommissie De leden van de kascommissie, de heren H.J. Vader en K.F.H. Schorer, hebben op woensdag 1 maart 2017 de boeken en de administratie van de penningmeester, de heer R. Hubrechsen, ingezien en in orde bevonden. Geconstateerd is dat de admini stratie nauwgezet en volledig in overeen stemming met de getoonde bescheiden door de penningmeester is bijgehouden. De commissie stelt dan ook voor de reke ning en verantwoording over het jaar 2016 goed te keuren en de penningmeester de charge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Verder geeft de kascommissie, bij monde van de heer Vader, het bestuur in overwe ging, gezien de gezonde financiële situatie van de vereniging, in de toekomst be paalde bijzondere projecten te gaan finan cieren. Wellicht kunnen ook de leden hiervoor suggesties doen. De heer Hubrechsen merkt hierbij op dat, ondanks de nog steeds gezonde financiële situatie, het vermogen van de vereniging de afgelopen jaren onder meer door stij gende kosten toch is afgenomen en dat, naast de HKW-Cultuurfondsprijs, inmiddels ook het HKW-Publicatiefonds is ingesteld.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 43