43 was in 2016 aftredend en statutair niet her kiesbaar. Teneinde de continuïteit van het bestuur te waarborgen, is - volgens artikel 14, lid 2 van de statuten - zijn laatste ter mijn met één jaar verlengd. Het bestuur stelt nu voor in de functie van voorzitter te benoemen mevrouw C.N. Polderman te Veere. De vergadering gaat hiermee ak koord. Vervolgens ontvangt de heer Steenbeek uit handen van de secretaris, mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, een ca deaubon en een boeket bloemen als dank voor zijn inzet voor de vereniging. De heer Steenbeek spreekt hierna een kort dankwoord uit. 11. Benoeming kascommissie De heer H.J. Vader is aftredend. De heer K.F.H. Schorer blijft nog één jaar aan als lid van de kascommissie. Als nieuw lid van deze commissie meldt zich aan de heer K. Meertens. 12. Uitreiking HKW-Cultuurfondsprijs 2017 Namens de jury leest de heer J.W. Bosch het juryrapport voor en meldt dat de jury unaniem van oordeel is dat de HKW-Cul tuurfondsprijs 2017 - met daaraan verbon den een bedrag van tweeduizend euro - met recht en reden toekomt aan de heer M. van den Broeke voor zijn boek Het Pry- eel van Zeeland. Hierna reikt aftredend voorzitter M.M. Steenbeek de cheque en een boeket bloe men uit aan de heer Van den Broeke. De heer Steenbeek dankt de juryleden voor hun werkzaamheden en laat deze dank vergezeld gaan van een fles wijn. De tekst van het juryrapport treft u hieron der aan. De winnaar van de HKW-Cultuurfondsprijs Martin van den Broeke (links) krijgt de prijs uitgereikt door voorzitter M.M. Steenbeek. (foto Leo Hollestelle)

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 45