Hierna neemt de nieuwe voorzitter, me vrouw C.N. Polderman, het voorzitterschap over en zij stelt zich in het kort aan de ver gadering voor. Martin op de HKW-website De winnaar van de HKW-Cultuurfonds- prijs wordt normaliter aan de leden ge presenteerd met een interview in De Wete. Dat is echter met Martin van den Broeke al gebeurd in het oktobernum mer 2017. Naar aanleiding van de pu blicatie van Het Pryeel van Zeeland werd Martin uitgebreid geïnterviewd door Leo Hollestelle in het artikel 'Bui ten gewoon. Over Martin van den Broeke en zijn passie voor buitenplaat sen'. Wij hebben nu besloten dat arti kel te plaatsen op de website van de HKW, www.hkwalcheren.nl. U kunt het daar nog eens rustig nalezen. De redactie Martin van den Broeke. (foto Anneke Sellis) 13. Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik ge maakt. 14. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de nieuwe voorzitter deze vergadering om 20.50 uur. W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, secretaris Na de pauze hield de heer P. Blom een le zing over de adellijke familie Van Borsele van Veere, met de titel 'Vorsten van het ei land'. Een verslag hiervan vindt u in de ru briek 'Bijeenkomsten'. Rapport jury HKW-Cultuurfondsprijs 2017 De jury van de HKW-Cultuurfondsprijs 2017, bestaande uit ir. T. Tuinhof, drs. H.J. Vader en ir. J.W. Bosch, is op 6 april 2017 bijeengekomen om te beraadslagen over de toekenning van de driejaarlijkse prijs aan een van de acht genomineerden. De jury was blij verrast met het relatief grote aantal kandidaten dat was voorge dragen om mee te dingen naar de HKW- Cultuurfondsprijs 2017. De genomineerde projecten waren, hoewel erg verschillend, interessant te noemen en in bijna alle ge vallen prijswaardig. Er was daarom geen enkele twijfel bij de jury of de prijs dit jaar al dan niet uitgereikt zou moeten worden en de jury heeft uit het grote en diverse aanbod van nominaties de conclusie getrokken dat de interesse voor Walchers cultuurgoed nog altijd groot is en de prijs van de Heemkundige Kring Wal cheren blijkbaar een stimulans is om vol-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 46