Bijeenkomsten H<W doende nominaties voor te dragen. De jury heeft de acht nominaties eerst ge toetst aan de criteria die aan de toekenning van de prijs worden gesteld, te weten: - een niet-professionele inzet; - het betreft behoud, uitbreiding en/of ver spreiding van Walchers cultuurgoed; - de activiteit heeft plaatsgevonden in de voorafgaande periode. Hierbij is geconstateerd dat sommige pro jecten nog niet waren afgerond en zelfs nog in de initiatiefase verkeren. In de finale afweging heeft de jury vooral gekeken naar de importantie van het on derwerp voor Walcheren als geheel en minder naar het belang van een project voor een specifieke locatie. Tot slot ontstond er een interessante dis cussie over het verschil in kwalitatieve be oordeling van een indrukwekkend histo risch standaardwerk tegenover de docu mentatie van onderwerpen met behulp van moderne en meer dynamische, eigentijdse media. Gezien de uniciteit van het verschijnen van een belangrijk historisch standaardwerk op Walcheren heeft de jury uiteindelijk una niem besloten de HKW-Cultuurfondsprijs 2017 toe te kennen aan Martin van den Broeke voor zijn boek Het Pry eel van Zee land. Het werk is recentelijk gepubliceerd en door de auteur als amateur-historicus in zijn eigen tijd geschreven. Het Pryeel van Zeeland is een professioneel uitgewerkt boek over de Walcherse buitenplaatsen en is door de jury beoordeeld als een werk van de buitencategorie. Walcheren in de Ijzertijd Op woensdag 29 maart 2017 hield Robert van Dierendonck een lezing over Walche ren in de Ijzertijd en het offer van Grijps- kerke. De Ijzertijd beslaat ruwweg de periode van de jaren 800 tot 20 voor Chris tus en ligt tussen Bronstijd (2000 tot 800 v.Chr.) en de periode waarin de Romeinen hun invloed deden gelden (de Romeinse tijd van 20 v.Chr. tot 400 n.Chr.). De inlei ding van Van Dierendonck begon met een verwijzing naar het werk van een van zijn voorgangers, provinciaal archeoloog Robert van Heeringen die in 1992 promo veerde op een proefschrift over de Ijzertijd in het westelijk deel van de Nederlanden. Binnen dat kader beschrijft Van Heeringen ruwweg acht eeuwen Walcherse geschie denis, zoals dat op basis van archeolo gisch onderzoek tot ons komt aan de hand van vindplaatsen en vondsten. Die kennis van toen was voor Van Dierendonck het uitgangspunt om meer recente ontdekkin gen in kaart te brengen. Van deze lange en boeiende tocht met veel beeldmateriaal wordt in dit verslag een korte indruk gege ven. Bij de beschrijving van vindplaatsen en vondsten wordt een periodisering toege past, namelijk een verdeling in de Vroege Ijzertijd (800 tot 500 v.Chr.), de Midden- IJzertijd (500 tot 200 v.Chr.) en de Late

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 47