De Brand van Middelburg II 3 Enige beschouwingen aan de hand van het eindrapport van het NIMH Op 17 mei 1940 ging het historisch cen trum van Middelburg door oorlogshandelin gen in vlammen op. Zeeland was drie dagen tevoren buiten de capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten gelaten omdat er Franse troepen ageerden. De Duitse in vasiemacht had tot doel zich meester te maken van Vlissingen en daarmee van de Scheldemond. In het heetst van de strijd werd Middelburg het zwaarst getroffen, al werd daarmee voor geen van de partijen een militair doel gediend. Hoe kon dit dan toch gebeuren? Sinds de meidagen van 1940 is er veel gespeculeerd en zijn er di verse lezingen over de toedracht ontstaan. In de beeldvorming drong de parallel met het strategisch bombardement van Rotter dam, enkele dagen tevoren, als vanzelf sprekend naar voren: was ook Middelburg slachtoffer geworden van een terreurbom- bardement waarmee de nietsontziende Duitsers de laatste tegenstand wilden breken?1 In 2010 verscheen er een verzamelwerk onder eindredactie van Peter Sijnke, archi varis en historicus, werkzaam bij het Zeeuws Archief, dat aan de verwarring een einde wilde maken. De auteurs onderzoch ten de diverse mogelijkheden: was Middel burg het slachtoffer geworden van een Duits luchtbombardement of Duitse dan wel Franse artilleriebeschietingen?2 Twee jaar later publiceerde de onafhankelijk on derzoeker A.B.J. Goossens een studie die de schuld vrijwel exclusief legde bij artille rievuur van de kant van de Franse bondge noten.3 In het oplaaiend debat voelde de gemeente Middelburg behoefte aan een duidelijke slotsom omdat controverse over de toedracht van een ramp een serene herdenking in de weg kan staan. Het be stuur vroeg het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag, een onderdeel van het ministerie van Defensie, om een evaluatie van de beide onderzoe- De Provinciale Bibliotheek na de brand in de Lange Delft, 1940. (ZB Planbureau en Biblio theek van Zeeland, Beeldbank Zeeland, 11383) ken en om een op de beschikbare kennis gebaseerd oordeel over de oorzaak van de ramp. Het rapport verscheen in het najaar van 2016 en het geeft aanleiding tot de na volgende beschouwing. De titel van het boek van Sijnke c.s. spreekt van het "vergeten bombardement". Recentelijk zijn er meer studies versche nen die de collectieve herinnering aan luchtbombardementen op Nederlandse steden tijdens de Tweede Wereldoorlog ophaalden; ik noem Rotterdam, Amster-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 5