len - artillerie, luchtmacht en marine - in de strijd. Ook het burgerbestuur moest zijn weg vinden, waarbij het proactieve optre den van burgemeester Jan van Walré de Bordes zorgde voor een tijdige evacuatie van de bevolking. In de cumulatieve ver warring werden tegenstrijdige waarnemin gen gedaan en ontstonden geruchten die voedsel zouden geven aan tegenstrijdige interpretaties. Op 'the fog of war' volgde 'the mist of me mory'. Dit leidde tot het oprichten van een monument dat sprak van het "bombarde- Middelburg 1940. Verwoestingen aan de Markt. (ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Beeldbank Zeeland, 11394) voorzien. Ze concludeerden dat de voor naamste oorzaak van de brand zeer waar schijnlijk beschieting door de Duitse artillerie was geweest. Mogelijk hadden ook Duitse vliegtuigen enkele bommen op de stad gegooid. Daarnaast sloten ze niet uit dat ook Franse artilleriegranaten op be perkte schaal Middelburg hadden getrof fen. De methode was forensisch; op grond ment" van Middelburg, waarbij de associa tie van de onbevangen toeschouwer ontegenzeggelijk werd gestuurd in de rich ting van een luchtbombardement als dat van Rotterdam. Sijnke c.s. kozen ervoor alles wat bekend was te inventariseren, waar mogelijk nieuw onderzoek te doen en de feiten van context en interpretatie te Duitse bezetter ingestelde onderzoekscom missie aan te pas gekomen. In het begin hing de rook nog boven de ruïnes. Als altijd was 'the fog of war' een verwarrende fac tor: niemand kon het geheel overzien; er waren drie strijdende partijen - de Neder landse, Duitse en Franse troepen - en er ageerden drie soorten krijgsmachtonderde-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 7