14 geschiedenis in Nederland. Veelzijdig erfgoed in 't groen', Netterden 2011, pp. 40-53. 19. Nieuws van den Dag, 9 december 1912; ZA, Notarieel Archief 1906-1925, inv.nr. 165 (19 november 1912). 20. C.V. Jr., 'Walcherensche kasteelen en bui tenplaatsen III. Huize Der Boede'in: 'Buiten. Geïllustreerd tijdschrift aan het buitenleven gewijd'9 (1915) 32, pp. 376-378. 21. Algemeen Handelsblad, 20 februari 1924; H.M. Kesteloo, 'Oostkapelle in woord en beeld', Middelburg 1909, p. 78. Vergelijk Algemeen Handelsblad, 1 september 1895. 22. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 april 1924; De Telegraaf, 2 juni 1924; De Zeeuw, 20 juni 1939; Domburgsch Badnieuws, 5 en 19 juni, 2 augustus 1924. Hoewel de Koudekerk- se notaris Jan Loeff als contactpersoon wordt genoemd, trad hij op als tussenpersoon voor Van Doorn. 23. MC, 8 en 11 november 1924; De Zeeuw, 10 november 1924; VC, 12 november 1924; De Maasbode, 11 november 1924; Stadsarchief Rotterdam. 24. Stadsarchief Rotterdam (SAR), Familie Mees, inv.nr. 1124. Overigens waren drie ge schilderde behangsels in de grote zaal uitgezon derd van de verkoop. 25. De Sumatra Post, 17 december 1924. 26. 'Voorloopige lijst der Nederlandsche monu menten van geschiedenis en kunst. Deel VI. De provincie Zeeland', Utrecht 1933, pp. 103-104. De bijgebouwen waren in de jaren zeventig van de negentiende eeuw vervangen en dus te jong om voor de monumentenstatus in aanmerking te komen. Wettelijke bescherming van histori sche tuinen bestond nog niet in de jaren dertig. 27. VC, 31 augustus 1938; De Zeeuw, 1 sep tember 1938; VC, 9 maart 1938; MC, 9 maart 1938. 28.Nederland's patriciaat'67 (1983), pp. 237 371, 310-311; Machteld van Limburg Stirum, 'De Muizenpolder in Rotterdam met zijn buitens en bewoners in de 18e en 19e eeuw', Rotterdam 2001, pp. 59-84. 29. Leonard A. Springer, 'Oude Nederlandsche tuinen in Zeeland. Ter Boede op Walcheren'in: Floralia 20 (1939), pp. 623-625. Wageningen University and Research Centre, Universi teitsbibliotheek, Speciale Collecties, projectnr. 01.2270; Constance D.H. Moes, 'L.A. Springer 1855-1940. Tuinarchitect, dendroloog', Rotter dam 2002. 30. Vergelijk SAR, Familie Mees, inv.nr. 1147, en Nationaal Archief, Ministerie van OCW, Afd. Oudheidkunde en Natuurbescherming en taakvoorgangers, inv.nr. 4409. 31. MC, 20 juni 1939. Dit artikel handelt voor al over de geschiedenis van Der Boede. Zie ook VC, 19 juni 1939; De Banier, 20 juni 1939; De Zeeuw, 20 juni 1939; VC, 28 juni 1939; MC, 28 juni en 30 december 1939. 32. SAR, Familie Mees, inv.nrs. 1128, 1132, 1133, 1134, 1136 en 1138. 33. SAR, Familie Mees, inv.nr. 1128. 34. SAR, Familie Mees, inv.nrs. 1126 en 1124; Johan Geerse, 'Die?, .die is naar Der Boede toe! Van buitenplaats tot zorginstelling en terug', Serooskerke 2014.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 17