■■nHNMBRHI Openbare VERKOOPI1VG 17 CIMOTÖ ABliElE, HE zi;vi;\ STEIIIIEX, Di' vim Ouds vermaarde GROOTEIN ABEELE, kreeg de herberg een ander karakter; ze werd meer een uitspanning en kreeg ook een andere naam: De Unie. Bij een uitspanning werden de paarden letterlijk uitgespannen en konden ze ge voederd worden. Soms was er bij zo'n uitspanning een speeltuin voor de kinderen en een klein bosje voor kleinschalige recre atie. In de zomermaanden werden er ook wel muziekuitvoeringen in de openlucht gegeven. Rond het jaar 1900 was er niet veel meer over van de vermaarde herberg en de uitspanning. Een deel van het complex was toen al in gebruik als hoveniersbe drijf voor het kweken van groente en fruit. Thans is dat nummer 24. In het andere deel, het huidige nummer 22, was nog wel een bescheiden cafeetje gevestigd. Het is vermoedelijk altijd al een dubbele woning geweest, waarbij het ene deel gebruikt zal zijn als herberg en het andere als woning voor de herbergier. Dat is bijvoorbeeld goed te zien op de Kadastrale Kaart van 1832. Toen was het complex veel groter dan nu. In het linkerpand woonde toen Adriaan Lorier, die tot het eind van de eeuw dus tuinder was. Bij het pand hoor de ook nogal wat land dat zeer geschikt was voor tuinbouw. Dorpskernen als Groot-Abeele lagen vaak wat hoger, op zogeheten kreekruggen, waar de grond meestal wat zanderiger was dan de vette Zeeuwse kleigrond en dus beter geschikt voor tuinbouw. Een smederij In 1923 werd de tuinderij verkocht en ves tigde smid Boone zich in het linkerpand. De smederij bevond zich in de schuur naast het huis, ongeveer op de plaats waar de familie De Bree nog een schuur heeft. Boone besloeg ook paarden met nieuwe hoefijzers en was tevens kachelsmid. Als schooljongen heb ik vaak bij hem staan kijken als hij aan het werk was. Er stonden dikwijls andere mensen te wachten op een paard of ander smidswerk, maar smid Boone had altijd de tijd voor een praatje. Zo harmonieus ging dat toen nog, maar er rif flE» <;j.!ILi:yii: iwkï. ev tiïsTSoml m.. IKii jl van neit HMisrsBir.8. mi .kimij*JmV I.TiW iSU, -Vi Icii EUF (mi. in iüurt S*fmr t#1 by ^i«ru i'ai i'j y.: -/rrt. i j-i* ,|Awi'i u in Ai ïf*sJCfStr ah QvM, iu M u|cn!iur kj djlnd iu tfakj nvfcaijw im HrfM, WWÏH., HIUE14TU "rr4m jHl'-. Jl» lispMr 4* im 5— *i« JJ i.É, JbtoM U MM m*Mtm rw f. t JUttAp». -«4.1 ik. ■n* i» lt*m ILa^ufcaina Jiyn la mIU H *1 WH kb kIN TUI Un?rU.p-. *r|. t *1-». Allri rUi vMr Je Vrrlirfl-fl VT»r rrn ij.W !c l^Uugrl^n 19 4 ra. b» ISiihlrlv -U i ïiwji jJi .4 -ll>*Jl liiaL^l -flllM 1 LLUIll II Wilf- dra Lf Jen Ei^raikii ai lh--*,mrr AVnrj&'r A 'ffirr. rind fin ff» rHfm Mdvtirtc, flnwie trn uowr- rrlim-rn «ftrjrf. «rr m frlttulkt. hwrr. dr. wntUlWH fJi dnr zlfir tHwrdwf, ZEGT inrr vooht. T. BUJJW-rs Jim 11 iHlUvbn l Openbare verkoping van de uitspanning De Zeven Sterren, Groot Abeele 24, 2 september 1843. (ZBI Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Beeldbank Zeeland, affiche 7454) moest natuurlijk wel gewerkt worden. De oorlog hebben beide panden goed doorstaan, hoewel er eind 1944 wel wat waterschade geweest zal zijn. Bij laagwa- ter was de kern van Groot-Abeele nage noeg droog, maar tijdens hoge vloed zal er toch nog wel een paar meter water gestaan

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 20