e 20 J.G. Mieremet De Vereniging tegen de Kwakzalverij bracht in 2001 een top-twintig uit van twintigste-eeuwse kwakzalvers. Op plaats 18 staat J.G. Mieremet, geboren in 1906. Over deze "astroloog/psycho loog/wichelroedeloper" wordt vermeld dat hij "ten minste van 1935 tot 1966 heeft gepraktiseerd". Mieremet begon in 1937 het maandblad Astrologie en Uw Toekomst en publiceerde onder verschillende pseudoniemen horosco pen in diverse tijdschriften. Verder was hij lid van het Nederlands Astrologisch Gezelschap, actief als wichelroedelo per en bestrijder van "de voor gezond heid van mens en dier zeer schadelijke aardstralen". Mieremet zou vooral naam én fortuin maken als wichelroe deloper en producent/leverancier van het aardstralenkastje met de naam Poverni, een afkorting van Potentiaal Verschillen Nivelleren. Volgens een accountantsverklaring zou zijn bedrijf tussen 1948 en 1951 ruim 5.000 van deze kastjes hebben verkocht voor gemiddeld 200 gulden per stuk, en dat terwijl een landarbeider in die tijd een rijksdaalder in de week verdiende... Mieremet genoot nationale bekend heid. Hij was ook actief op paleis Soestdijk waar hij in de jaren vijftig aardstralen opspoorde om ongesteld heden van leden van het koningshuis en hun paarden te bestrijden. Op 30 maart 1955 stond een kastjes verkoper voor de rechter in Leeuwar den. Toen hem gevraagd werd hoe hij zelf dacht over zijn apparaat dat aard- stralen zou verdrijven, antwoordde hij: "Edelachtbare, het is oplichterij." had geïnspireerd niet met name werd ge noemd. Op 12 januari 1979 reageerde W. Geldof, toen woonachtig in Papendrecht, met een ingezonden brief op het artikel van Snel. Hij was de wichelroedeloper die Harpe had ontmoet, en zijn reactie was opvallend: "Harpe is een beste vent maar hij verklaart niet wat hij doet. Uit ervaring Illustratie uit de brochure die W.P. van Aartsen liet drukken bij Meulenberg in Middelburg. weet ik dat zeker tien procent van de mensen gevoelig is voor aardstralen. Dat zijn niet de stralen die mens of dier ziek maken want dat is bijgeloof. Uiteraard zijn er stralen en elke soort stof zendt een be paald soort stralen uit. Dat doet water ook en vandaar dat al sinds de oudste tijden het vinden van wateraders en bronnen via personen die voor stralen gevoelig zijn, bekend is. Maar daarmee is het dan ook

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 23