Walcheren van de kaart 34 Nieuw-Middelburg in de Guyana' of Scotland. De conventie beschermde de privi leges van de steden en verdedigde de belangen van de Schotse handelssteden. 2. Deze organisatie heeft overeenkomsten met de vestiging van Hanzekooplieden in het bui tenland, de zogeheten Hanzekantoren. Brugge, een belangrijke stapelplaats voor de Hanze, was een van de vier Hanzekantoren. Ook daar gold de eigen rechtspraak en hielden zogenoemde Altermanner toezicht op de kooplieden in het kantoor. 3. ZA, ASV, inv.nrs. 14502036-2042, 2115. 4. ZA, ASV, inv.nr. 2115, nr. 84. 5. ZA, ASV, inv.nr. 2115, nr. 131. 6. M.P. Rooseboom, 'The Scottish staple in the Netherlands', Den Haag 1910, p. 224. 7. ZA, ASV, inv.nr. 2040 I. 8. ZA, ASV, inv.nr. 1450a. 9. John Davidson Alexander Gray, 'The Scottish staple at Veere. A study in the econo mic history of Scotland', Londen, New York, Bombay en Calcutta 1909, p. 233. 10. Bekend als schrijver van de reeks 'Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit echte stukken opge helderd, en in het licht gebragt'I-VIII, 1780 1797. 11. ZA, ASV, inv.nr. 1450a. 12. Patrick Crawford, conservator van de Schotse privileges te Veere in de periode 1769 1782. 13. Zie ook in Davidson Gray, 'The Scottish staple at Veere', p. 260. 14. ZA, ASV, inv.nr. 1450a. 15. Voor de leesbaarheid heb ik doorgehaalde gedeelten in de brief genegeerd en gecorrigeerd en bijgeschreven teksten op de aangegeven plaatsen in de brief verwerkt. 16. ZA, ASV, inv.nr. 2041. De Guyana's In het noorden van Zuid-Amerika bevindt zich een zeer omvangrijk laaggelegen ge bied dat wordt gekenmerkt door vele water lopen. Dit deltagebied staat bekend als de Guyana's. Guyana betekent stromenland of land van rivieren. Een reeks van koloniale mogendheden heeft zich in het verleden bemoeid met de Guyana's. Als we, van west naar oost, de landen Venezuela, Guyana, Suriname, Frans-Guyana en het noordelijk deel van Brazilië langslopen, kunnen we consta- teren dat de Europese invloedssferen in deze regio Spaans, Engels, Nederlands, Frans en Portugees zijn. Aan het einde van de zestiende eeuw kwa men de eerste Nederlandse schepen aan bij de kust van de huidige republiek Guya na, het buurland van Suriname. Guyana draagt dus, enigszins verwarrend, dezelfde naam als de gehele Zuid-Amerikaanse deltaregio. Voor wat betreft de Nederland se handelsactiviteiten waren het vooral de Zeeuwen die een pioniersrol speelden. Hun interesse bleef niet beperkt tot Guya-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 37