43 muiden tot Zoutelande langs de Zeeuwse Rivièra. Uitgeverij Gegarandeerd Onregel matig, 128 pag., ISBN 978-90-78-64168-1. €14,95. Een fraai boek! Ik begin met het einde, de conclusie. Een heel mooi boek, dat ik met aandacht en plezier heb gelezen. Vlot ge schreven. Daar staan de acht auteurs garant voor. Het is bovendien fraai geïllustreerd. Een vondst vond ik de publica tie van een groot aantal dia's uit het voorjaar van 1940 van vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, gemaakt door H.B.E. Warnaars. Kortom, een aanrader voor iedereen die wat wil weten over de geschiedenis van Zeelands hoofdstad. Eindelijk eens een scala aan onderwerpen over Middelburg, gevat in een kloek boek van driehonderd pagina's. De auteurs melden ons in de inleiding dat het boek hoofdzakelijk gebaseerd is op literatuuronderzoek, met aanvullend onder zoek in archiefbronnen. Bernard Meijlink en Peter Sijnke maken daarbij ook nog gebruik van de bodem, ook een bron voor de bestudering van de plaatselijke ge schiedenis. Natuurlijk is er een groot aantal deelpublicaties uit het verleden en daarvan wordt dankbaar gebruik gemaakt, maar dit boek is het eerste dat de rijke geschiedenis van Middelburg in één band wil omvatten. Er zijn hoofdstukken over het ontstaan van Middelburg, over oorlog en vrede, de han del overzee. We krijgen een beeld van de stedelijke bedrijvigheid en van Middelbur gers die met graagte plaatsnamen op het pluche. Er is een beeld van leven en wel- zijn, geloof en wetenschap en van de kunst in Middelburg. Alle hoofdstukken beginnen met een plattegrond van de stad, vanaf circa 1550 (Jacob van Deventer) tot een onbekende uit 1936. De slotbeschouwing wordt voorafgegaan door een luchtfoto uit 2009. Plattegronden en foto geven, naast de tekst en de illustraties, ook een beeld van de ontwikkeling van Middel burg door de eeuwen heen. De beschrijvingen van de auteurs maken eens te meer duidelijk hoe belangrijk Middel burg in de loop der eeuwen is geweest voor Walcheren, Zee land en Nederland. Pas in de negentiende eeuw is er sprake van stilstand en achteruitgang en wordt Middelburg wat het nu nog steeds is: een provinciehoofdstad. Opgaan, blinken en verzinken! Dat geldt voor de provincie Zeeland en voor haar hoofdstad, onder meer door de rampen die Zeeland teisterden. Je zou kunnen zeggen dat eerst na de oorlog, toen Middelburg in puin lag, er voor de stad weer een periode van opgaan begon, zoals dat ook voor Zeeland gold. Aanvankelijk onder leiding van burgemeester Van Walré de Bordes, die een visie formuleerde op basis waar van zijn opvolgers verder konden bouwen aan een geheel nieuwe stad, die zich niet meer beperkte tot de 'binnenstad' maar ook daarbuiten kwam tot vorming van nieu we stadsdelen. Ik denk dat de auteurs zich moesten beper ken in de compositie van hun hoofdstukken en dat daardoor de twintigste eeuw er ei genlijk best bekaaid vanaf gekomen is. Dat is jammer, omdat er nu juist vanaf 1940, na de brand, volop archiefbronnen aan wezig zijn die bestudeerd hadden kunnen

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 46