44 'k hezie worden. De Krantenbank Zeeland vormt bovendien een goudmijn voor de hele twin tigste eeuw. Zomaar uit het blote hoofd noem ik een aantal zaken die in het boek niet of nauwe lijks aan de orde komen. Over sport wordt niet veel gezegd. Er waren nogal wat ver enigingen die flink aan de weg timmerden, zoals de voetbalvereniging Middelburg, die enkele jaren achtereen amateurkampioen van Nederland was. De korfbalvereniging Swift kent al een lange geschiedenis. Wat te denken van rugbyvereniging Oemoeme- noe en de bouw van sporthallen? De geschiedenis van de Molukse ge meenschap, aanvankelijk gehuisvest in een kamp aan de Nadorstweg, leent zich zachtjesaan nadrukkelijk voor een beschrij ving. Inderdaad, het slavernijmonument wordt genoemd en het is goed dat deze duistere kant van onze geschiedenis aan de orde komt, net als in het begin van de achttiende eeuw, toen dominee Smytegelt daartegen tekeerging. Maar er zijn ook re denen genoeg om de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Middelburg en in overig Zeeland eens op verantwoorde wijze te boek te stellen. De geschiedenis van de sociale zorg vanaf het verre verleden (het Gasthuis) komt aan de orde. Die van het Burgerlijk Armbestuur en van de ontwikkelingen rond de Algeme ne Bijstandswet vanaf 1965 wachten ech ter nog op een beschrijving. Wie weet nog in het Middelburgse waar Modderoord was gelegen? Onze buurtver eniging organiseerde er in de jaren vijftig feesten voor de volwassenen en zakloop- wedstrijden voor de jeugd op Koninginne dag. Bij het nemen van de stormbaan op dat terrein door de dienstplichtige militairen van de COAK werden we meestal wegge stuurd. Dat vonden we jammer, omdat er altijd wel een paar soldaten waren die in de modderbak terechtkwamen. De COAK wordt wel genoemd, maar daar blijft het bij. Het militaire element in de Middelburgse geschiedenis is toch zeker belangrijk ge weest. Het is duidelijk. Nu dit fraaie boek is ver schenen, is het de hoogste tijd om onmid dellijk met deel twee te beginnen, dat zich toespitst op de negentiende en twintigste eeuw. Ik eindig met mijn begin. Een heel mooi boek! Met dank aan de auteurs, de redac tie en niet te vergeten uitgever, vormgever en drukker. A.J. Barth Middelburg. Gezicht van de stad, on der redactie van Jeanine Dekker, Tobias van Gent, Anja de Groene, Katie Heijning (beeldredactie) en Peter Sijnke. Uitg. Den Boer/de Ruiter, Middelburg 2017. ISBN 978-90-79875-90-0, 303 pag., met illustra ties. 35,-. Middelburg 800, de dvd Mijn hele leven ben ik trots geweest op mijn geboortehuis (Middelburg, 1747), een witgepleisterd imposant pand op de hoek van de vroegere uitvalsweg naar Veere, met uitzicht op de oude haven en de Vitritefabriek. Als ik vanaf het station naar het centrum loop kan ik het vanaf de

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 47