H<W Bij dit nummer 2 Het is aardig om af en toe de statuten van onze Kring te lezen. Ze geven aan waar we als vereniging staan en wat ons bindt. Kort en bondig wordt in artikel 2, lid 1 het doel genoemd: "Het in stand houden van het Walchers cultuurgoed, het bijeenbrengen, bevorderen en verbreiden van de kennis van Walcheren, zijn bewoners, zijn landelij ke en stedelijke schoonheid, een en ander in de ruimste zin genomen." Met deze volzin in gedachten heeft het bestuur van de Kring in 2016 een commis sie van deskundigen ingesteld die geraad pleegd wordt als "het in stand houden van het Walchers cultuurgoed" in het geding komt. Recent heeft Jan Willem Bosch, landschapsarchitect en een van de des kundigen uit deze kennispool, zich gebo gen over het voornemen bomen te rooien en/of te herplanten aan de Oranjezonweg, Lijdijkweg en Rijnsburgseweg. In zijn rap port van augustus 2018 schrijft Jan Willem als achtergrond van de Walcherse beplan tingen het volgende. "Om de opbouw van de huidige Walcherse beplantingen goed te kunnen begrijpen moeten we terug naar de periode vlak na de Tweede Wereldoor log. Walcheren was gedurende het laatste oorlogsjaar geïnundeerd, waardoor vrijwel alle beplantingen op het eiland verloren zijn gegaan. Direct na de oorlog werd de zogeheten Snelcommissie Walcheren ge- installeerd. Deze commissie schetste op hoofdlijnen hoe het zwaar getroffen eiland hersteld zou moeten worden en gaf daarbij ook de hoofdlijnen van de toekomstige beplantingsopbouw aan: laanbeplantingen op de hoofdwegen over de kreekruggen; tertiaire wegen met een lagere (onregel matiger) beplanting bestaande uit bomen en struiken; de wegen in de poelgebieden worden bewust onbeplant gelaten." Anno 2019 is het resultaat te zien van wat bijna 75 jaar geleden werd bedacht: bij het wandelen en fietsen over Walcheren word je betoverd door de karakteristieke heg- gentunneltjes en de prachtige populieren beplanting langs wegen die een originele klinkerbestrating hebben. Het zorgt voor een beeld dat bewoners en bezoekers van ons eiland niet snel vergeten. Ook nu we weer dik in de winter zitten hebben deze wegen en de beplanting hun bekoring. Hier en daar wat achtergebleven slik op de weg, vogeltjes die beschutting zoeken in de kale meidoorn, het geratel op de keien... Zelfs officiële rapporten kunnen soms lyrisch stemmen. Dit winternummer van De Wete voldoet ook weer aan de statuten. De schrijvers hebben goed in het oog gehouden dat zij het Walchers cultuurgoed "bevorderen en verbreiden". Martin van den Broeke neemt u mee naar de buitenplaats Der Boede in Koudekerke. Michiel van Wijngaarden vond in het archief van Veere een interes sant document dat nieuwe informatie geeft over de Schotse handel in deze stad. Wist u dat er in de tweede helft van de vorige eeuw nog wichelroedelopers waren op Walcheren? Jan Moekotte laat ons met hen kennismaken. De geschiedenis van herberg De Zevensterren in Groot-Abeele wordt uit de doeken gedaan door Jan Kal- jouw. Jaco Simons verhaalt over het verre Nieuw-Middelburg. In de rubriek 'Nieuwe uitgaven' geven Jan van Roosendaal, A.J. Barth, Karina Meeuwse en Hetty Begheyn hun kijk op een boek over streekdrachten, een boek en een film over Middelburg en een Walcherse wandelgids. We wensen u veel leesplezier. De redactie

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 5