Feiten en mededelingen H<W 63 (ABC) van de Bescherming Bevolking (BB) bracht de gevolgen van de ontploffing van een atoombom in beeld. In de lezing wordt verder ingegaan op de techniek en op bouwwerken op Walcheren die bij u welzeker de reactie zullen uitlok ken: "O, daar was het dus voor!" Ook zal Dan de Bruijn de beleving van de Koude Oorlog bij de burgers voor ons reconstru eren. Toen in 1985 de BB werd opgeheven, werden de taken en bezittingen van die dienst overgeheveld naar de regionale brandweerkorpsen. Vandaag de dag is het de Waarschuwings- en Verkenningsdienst die waakt over onze veiligheid. Deze dienst is een special opgeleid onderdeel van de brandweer die, in het verlengde van de meetploegen van de ABC-dienst, metingen kan doen bij het (vermoeden van) vrijko men van gevaarlijke stoffen. Aan het slot van zijn lezing legt Dan de Bruijn de link naar de Veiligheidsregio Zeeland, die met name van belang is bij rampenbestrijding. Bij de lezing wordt een groot aantal ori ginele voorwerpen en documenten uit de Koude Oorlog getoond. Vergeet niet uw ledenpas mee te nemen. Woensdag 20 maart 2019, aula Zeeuw se Bibliotheek, Kousteensedijk te Middel burg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur) Noteert u alvast? Woensdag 17 april 2019 Jaarvergadering De jaarvergadering van de Heemkundi ge Kring Walcheren zal plaatsvinden op woensdag 17 april 2019. Tijdens het huis houdelijk gedeelte komen onder meer de volgende zaken aan de orde: jaarverslagen secretaris en penningmeester, verslag kascommissie, begroting, beleid bestuur en (her)verkiezing bestuursleden. In De Wete van april 2019 treft u een uitge breide agenda aan. Het programma na de pauze zal eveneens in deze april-Wete en op onze website worden gepubliceerd. Woensdag 17 april 2019, Betje Wolff-au ditorium Zeeuwse Bibliotheek (aula), Kou- steensedijk te Middelburg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur) De cadeaubon In de laatste editie van De Wete van 2018, die van oktober, plaatsten wij weer de ver trouwde cadeaubon voor een jaar gratis lidmaatschap van de Heemkundige Kring Walcheren, dus inclusief toezending van vier mooie Wetes. Onze penningmeester constateert dat de cadeaubon veel gebruikt wordt. Daarom heeft hij de prijs dan ook verlaagd tot slechts 15 eurootjes. Het gaat om een lidmaatschap voor een kalenderjaar, van januari tot en met de cember dus. Maar u kunt de cadeaubon het hele jaar door gebruiken. Ook al doet u in september een lidmaatschap cadeau, de begunstigde krijgt de in het desbetreffende

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 66