No. 6 ZEEUWS TIJDSCHRIFT in het ene geval is deze functie nevendoel, in het andere hoofdzaak. Nog iets verder van het uit den aard der zaak door de overheid in het oog te houden algemeen belang liggen de zuiver privé-aangelegenheid blijvende indi viduele verkoopstentoonstellingen van bepaal de kunstenaars en b.v. ook de tentoonstellin gen, zoals de boekhandel van Benthem Jutting te Middelburg geregeld organiseert. Het curieuze van dit laatste geval is echter wel, dat, soms, voornamelijk door de qualiteit van het hier gebodene, juist aan deze tentoon stellingen een vrij hoge waarde als publiek- opvoedingselement moet worden toegekend. In een enkel geval kan dit zo sterk spreken, dat er aanleiding zou kunnen zijn tot het ma ken van een uitzondering; de provinciale steun zou dan financieel niet van betekenis behoeven te zijn, doch allereerst als een er kenning van verdienste mogen worden gezien. Selectie onvermijdelijk. Nogmaals: de provincie zal moeten onder scheiden. Zij zal, nu het aantal tentoonstel lingen zo toeneemt overigens een alge meen verschijnsel; de B.B.C. sprak onlangs van exhibitionitis gegeven voorts hare een maal beperkte middelen, moeten selecteren, in de toekomst allicht scherper dan tot dusverre. Algemeen belang zal hierbij moeten prevaleren boven louter locaal of privé-belang. Bijzondere qualiteit boven brave normaliteit. Opvoeding, instructie van het Zeeuws publiek boven V.V.V.-belang. Misschien zal er ook nog op te letten zijn, dat ieder deel der provincie zijn deel krijgt. Doorslaand gewicht zouden we intussen niet gaarne aan deze overweging wil len toekennen; deze schaar zou te grof knip pen. Overzicht 1953 en 1934. Het onderstaand overzicht geeft een beeld van de verscheidenheid op dit terrein gedu rende de laatste twee jaar. Het vermeldt al leen het voornaamste en pretendeert niet, vol ledig te zijn. Omschrijving tentoonstelling: MIDDELBURG: „Kunstenaars Helpen" (ramp) Jan Sluiters Zeeuwse kunstenaars Franse prentkunst (litho's en etsen) A. J. van Dyck, Veere J. Koets, Veere Gysen, Geldrop R. Kimpe, Middelburg Chin, en Jap. prenten Balinese kunst Ikonen de Toulouse Lautrec VLISSINGEN: Huineman Constantin Guys VEERE: Sari Goth Anneke van der Feer H. But, L. Braams Jan Heyse Maurice Góth H. Lodeizen ZIERIKZEE: Ramp-impressies (3 t.t. Meine Jansen GOES: Het landleven in de kunst Gehouden door: Kunstmuseum Provincie Globaal aantal bezoekers 2700 8/5 v. Benthem Jutting 800 500 500 300 800 800 500 2000 3500 Kunstkring „Het Zuiden" Gemeente Vlissingen Sticht. Schotse Huizen 800 3500 115 100 60 140 190 150 st.) div. inst. 500 (in totaal) Goes „Comité" GROEDE Ceramiek (Bert Nienhuis, P. Wiegman, H. H. Kamerlingh Onnes, Dirk Hubers) Oost-Aziatische kunst IJZENDIJKE: De jacht in de beeldende kunst Nederland Waterland BROUWERSHAVEN: Haagse school OOSTBURG: Beeldhouwwerken Gemeente Groede Gemeente Yzendijke 3000 1500 3000 3000 AARDENBURG: E. Humalda van Eysinga SLUIS: Delfts aardewerk Gemeente Br. Haven 1400 PI. gemeenschap Oostburg Pl. Comité Gemeente Sluis 173

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1954 | | pagina 21