Stadsontwikkeling DE PROBLEMEN die de regionale expansie met zich meebrengt worden met name gepresenteerd aan de besturen van de gemeenten waarin de groei zich concentreert. De mate waarin zij slagen is omgekeerd beslissend voor die groei. Helaas zijn het juist deze gemeenten die finan cieel over onvoldoende draagkracht beschikken om die sprong te maken. Dit geldt vooral voor Vlissingen, Middelburg, Terneuzen, Goes, Axel, Souburg, Zierikzee en Hulst, maar toch ook voor kleinere gemeenten. Wij lichten deze problemen toe aan de hand van een aantal gemeenten. Daar bij komt ook de grote diversiteit aan de orde. De restauratie komt vooral in Zierikzee op de voorgrond te staan, de scholenbouw in Terneuzen. Opzettelijk is het assortiment van vraagstukken telkens anders geaccentueerd. Terneuzen telde in 1939 11.602 inwoners, in 1959 15.957 en in 1964 18.135. Het groeipercentage van de laatste 5 jaar is bijna 22h per jaar, vergeleken met lV3°/o voor het gehele land De stad is in 1959 als ontwikkelingskern aange wezen en heeft sedertdien ruim 1500 arbeidsplaatsen in de industrie weten te scheppen. De vergroting van het kanaal van Terneuzen naar Gent, in 1969 gereed, heeft hierin nog geen rol gespeeld. In de laatste vijf jaar zijn er 900 woningen gebouwd bij een beginvoorraad midden 1960 van 4.470 woningen. Van 1965 tot 1972 zal het aantal per jaar gereedgekomen woningen oplopen van 425 tot ruim 800. Voor de bouw van lagere scholen is tussen het algemeen en bijzonder onderwijs een regeling ge troffen voor de bouw van opvangscholen van zeven klaslokalen. Deze worden telkens tijdelijk gebruikt totdat er voldoende leerlingen zijn om een eigen vol ledige school in bezit te nemen. Tot en met 1968 zijn er zes scholen van 200 leerlingen elk nodig. Van 1969 tot en met 1972 zullen er weer negen scholen moeten worden gebouwd, ongeacht de vijftien leslokalen die er dan bij moeten komen voor een verdere verlaging van de leerlingenschaal. Per lagere school moet op twee kleuterklassen worden gerekend. Terneuzen beschikt over een nieuw zwembad en een nieuw sportveldencomplex. Er is opdracht gegeven voor het ontwerpen van een 25 meter overdekt instructie- bad, waarvoor subsidie nodig is. De sportvelden in Terneuzen zullen over enige jaren moeten worden uitgebreid evenals het ene veld waarover Sluiskil be schikt. Een plan voor een sporthal is in voorbereiding. Voor de Otheense Kreek is een plan voor dag- en verblijfsrecreatie gemaakt, waarin een kamphuis en een jachthaven voorkomen. Voor de oostelijke buitenhaven is een accommodatie voor 500 middelgrote en grote jachten in onderzoek. Waarschijnlijk nog in 170

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1965 | | pagina 126