wanden met stenen verstevigd. Tijdens de eerste expedities werden graven blootgelegd, daterende uit omstreeks 800 voor Christus. Vondsten van ijzeren wapens wijzen er op, dat op dat tijdstip de ijzer-metallurgie reeds volmaakt werd beheerst. Daarnaast veel aardewerk en bronzen wapenen en sieraden. Door middel van prachtige kleurendia's gaf professor Vanden Berghe een overzicht van de vondsten: lanspunten, pijlpunten, knotskoppen, sieraden, waarin cornalijn en lapis lazuli ver werkt zijn, De versi e ring&motieven vertonen een duidelijke overeenkomst met de reliëfs op Assyrische monumenten, in Mesopotamië en Syrië aangetroffen. In deze ultieme periode is er sprake van een duidelijke assyrische, syro- hittietische en aramese invloed. De graven, die tijdens de twee laatste campag nes zijn onderzocht zijn van veel oudere datum. Zij zijn veelal aangelegd omstreeks 2500 voor Christus, maar soms bij herhaling gebruikt tot in de 19e eeuw vóór Christus toe. Hierin worden uitsluitend bronzen wapens en sieraden gevon den, geen ijzer. Veel aardewerk, voorzien van een polychrome beschildering, opgebracht na het bakken. Er worden legeringen aangetroffen van koper, antimonium, tin en lood. Merkwaar dig is ook nu weer de aanwezigheid van lapis lazuli. Blijkbaar hebben reeds zeer vroeg han delsbetrekkingen bestaan tussen deze streek en Noord-Afghanisban, waar dit gesteente voor komt. Vele rolzegels wijzen ook weer op cul turele banden met Mesopotamië. Uit de ondierzoekingen van prof. Vanden Berghe en zijn staf mag reeds thans geconcludeerd wor den, dat grondstoffen en produkten van uit Luristan naar Meisopofamië zijn uitgevoerd, en dus de cultuur daar hebben beïnvloed. Het is echter van het hoogste belang, dat in deze streek ook verder op grote schaal wetenschap pelijke opgravingen plaats hebben, teneinde zoveel mogelijk gegevens te achterhalen, die van belang zijn voor de bestudering van deze bronscultuur, die door de schatgraverij dreigt verloren te gaan. Middelburg, zestig jaar geleden; een wandeling Voor de vele leden van het Zeeuwsch Genoot schap der Wetenschappen, die op 23 april met hun talrijke introducés deze voordracht van professor dr. A. H. van der Weel hebben bij gewoond is het een grootse avond geweest. Een grandioos besluit ook van de lezingenreeks 1968/1969 van het Genootschap. De jongeren onder de toehoorders genoten van sprekers levendige voordracht en de vlotte manier, waar op hij het Middelburg van meer dan een halve eeuw geleden wist te schetsen. De ouderen ondergingen bovendien iets van sprekers eigen nostalgie en weemoed om een tijd en een am biance, die onherroepelijk tot het verleden be horen. De tijd, dat de Middelburgse kermis tien hele dagen duurde, en je met een dubbeltje won deren kon doen: de stoomcaroussel, het panop ticum, de „gezondheidsapotheek" en de zuur stokken; Doornroosje en de Kop van Jut. Van der Weel heeft zich reeds jong sterk be trokken gevoeld bij het maatschappelijk leven rondom hem en die sfeer scherp en met groot gevoel voor humor waargenomen. Leraren en onderwijzers, functionarissen, politici en nering doenden passeerden de revue, met naam, bij namen, kwaliteiten en hebbelijkheden. Vele malen ontlokte de anecdotische verteltrant van professor Van der Weel een reactie aan de aanwezigen: een aanvulling of een bevestiging. Terecht kenschetste mr. W. D. de Bruine, de secretaris van het Genootschap, in zijn dank woord deze avond dan ook als een feest der herkenning. De juridische studiekring Het is reeds meer dia,n een jaar geleden, d:at het bestuur van het Zeeuwsch Genootschap dloor middel van een enquête de belangstelling heeft gepeild voor de stichting van een Juridische Studiekring. Hoewel een behoorlijk aantal juristen en func tionarissen uit de sectoren bestuur, belastingen, politie, kinderbescherming, blijk gaf hiervoor interesse te hebben, heeft door allerlei omstan digheden geen follow up plaats gehad. Thans kunnen wij echter mededelen, dat de Juridische Studiekring nog in de herfst van 1969 zal starten. In dit eerste seizoen zullen drie voordrachten worden gehouden, waarvoor reeds in principe de medewerking is verkregen van: dr. D. van der Wel, griffier van de Provinciale Staten van Zeeland; professor dr. H. Bianehi, verbonden aan de V.U. te Amsterdam, criminoloog mr. G. E. Langemeier, procureur-generaal bij de Hoge Raad. De Juridische Studiekring staat open voor alle juristen en voor degenen, die in de „randge bieden" een functie bekleden. Lidmaatschap van het Zeeuwsch Genootschap is geen vereiste. Per circulaire zullen definitieve gegevens wor den. bekend gemaakt omtrent onderwerp en tijdstip van de lezingen. Belangstellenden, die zich nog niet eerder op gaven, wordt verzocht naam, adres en telefoon nummer op te geven aan mevrouw mr. C. Kan- negieter, Oude Vlissingseweg 58, Middelburg, postbus 56, tel. 01180-3459. Werkgroep Paleontologie Excursie naar het land van Saaftinge op 19 april 1969 De op 19 april gehouden excursie naar het land van Saaftinge was een gezamenlijke aangele genheid van de werkgroep en de deelnemers aan de natuurgidsencursus, van welke de heer A. Haandrikman in het afgelopen seizoen de leiding heeft gehad. Het was dan ook een groot 57

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1969 | | pagina 25