m Zeeuws Tijdschrift Archeologisch nieuws uit Zeeland over de jaren 1968/1969 NUMMER 1 20e JAARGANG 1970 J. A. Trimpe Burger Er is vorig jaar in het Zeeuws Tijdschrift geen ar cheologisch jaaroverzicht 1968 verschenen zoals voorheen over de jaren 1966 en 1967. Dit betekent nu niet direct een hiaat in de archeologische ge schiedschrijving, maar het is toch wel plezierig ergens regelmatig een overzicht te kunnen vinden over de oudheidkundige activiteiten in een bepaald jaar in onze provincie. Nu, 1968 en 1969 waren van die jaren, waarin alles tegelijk pleegt te komen: een omvangrijke noodopgraving in Oost- Souburg; het onderzoek van de stortplaats van een 14de-eeuwse pottenbakkersoven te Aardenburg; de inrichting van een archeologische afdeling op de tentoonstelling „125 jaar Z.L.M." te Wilhelmina- dorp; de inrichting van het nieuwe gemeentelijke museum te Aardenburg; het nagaan van een hele reeks vondstmeldingen; de inventarisatie van de archeologische vindplaatsen en monumenten in Zeeland in het kader van de Monumentenwetn); het nummeren, restaureren, tekenen en beschrijven van talloze vondsten als basis voor een provinciaal „bodemarchief", voor het museumarchief, maar vooral ook als onderdeel van de landelijke docu mentatie van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort; de bezoeken van binnen- en buitenlandse studenten en collega's die bepaalde voorwerpen willen bestuderen en voor wie de duizenden opgravingsvondsten (met vondstomstandigheden) zodanig gerubriceerd en opgeborgen moeten zijn, dat al het gewenste in de kortst mogelijke tijd terug is te vinden; en dan nog een heleboel van die kleinere zaken, zoals ver gaderingen, lezingen en congressen die je vanwege de vaak „nuttige contacten" niet kunt missen. Kort om het ontbreekt je wel eens aan tijd om publicis tisch werk te doen. Het Zeeuws Tijdschrift is er aldus in 1968, wat de archeologie betreft, bij in geschoten. Graag wil ik trachten de schade in te halen en geef hierbij dan het belangrijkste archeo logische nieuws uit Zeeland over de afgelopen twee jaren. Allereerst dan Oost-Souburg. De R.O.B. begon daar op 17 maart 1969 aan een uitvoerig onderzoek van de uit het laatst van de 9de of 10de eeuw daterende volks- of vluchtburcht die in het centrum van dit dorp is gelegen. Het omstreeks vier hectare grote, archeologisch zo belangrijke monument, dat door zijn omvang en ronde vorm, vooral vanuit de lucht gezien (figuur 1), zeer karakteristiek is, zal door de bouw van een winkelcentrum gedoemd zijn te verdwijnen. Voordat het zover is, wordt het terrein geheel opgegraven, indien althans de financiële middelen en de te krappe personeelsbezetting bij de R.O.B. dit toelaten. Het is in Nederland, wellicht Fig. 1. Oost-Souburg; luchtfoto (Slagboom en Peeters, mil. registr. nr. 30763-81) van het terrein waar zich de 9de/10de- eeuwse burcht heeft bevonden. De plaats heeft haar naam ontleend aan Zuidburg.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1970 | | pagina 1