In 1905 spitste de elektorale strijd zich toe tussen liberalen en anti-revolutionairen. Te Zierikzee kwam er een rijdend verkiezingsbord aan te pas Hij was veel meer een „streekman", verder be giftigd met een grote belangstelling voor de histo rie en een grote kennis van het Schouwse dialekt. Qok in zijn tijd waren er enkele nieuws-uitschieters, als de opening en (gunstige) exploitatie van de K.L.M.-luchtlijn RotterdamHaamstedeVlissingen Knokke en de komst van de elektriciteit en wa terleiding op Schouwen-Duiveland. De krant bleef echter de oude traditie van binnen- en buitenlands nieuws trouw. Interimperiode De krant vond zijn abrupt einde met de oorlogs- evakuatie in 1944. Na de bevrijding volgde een inteirimperiode, waarin „De Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland" verscheen, uitgegeven door het toenmalige Militair Gezag. In 1946 ging „De Vrije Stemmen" dagelijks verschijnen, tot 1948, het jaar waarin de Zierikzeesche Nieuwsbode weer te rugkeerde, onder verantwoordelijkheid van de re- dakteur M. J. Bij de Vaate, die tot op heden leiding geeft aan de driemans-redaktie, tot aan de ramp van 1953 als dagblad en nadien met een verschij- ningsfrekwentie van vier maal per week. De herverschijning van de krant hield tevens een organieke wijziging in, in dier voege dat de voor heen bestaande aparte N.V. „De Zierikzeesche Nieuwsbode" werd opgeheven en de krant een uit gave werd van de N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, die overigens ook voorheen „De Bode" en „De Vrije Stemmen" drukte. Dat „De Vrije Stemmen" en de Zierikzeesche Nieuwsbode tot het rampjaar 1953 dagblad konden zijn, vond zijn oor zaak in een vrijheid van handelen, die nog tra ditioneel van voor de oorlog stamde. Later kwa men er stringente bepalingen, o.m. ook ten aan zien van de abonnementsprijs, die een dagelijkse verschijning onmogelijk maakten. De ramp De ramp zelf trouwens was ook voor de krant een zeer diep ingrijpende gebeurtenis. Weliswaar werd het drukkersbedrijf slechts zijdelings getroffen, maar vrijwel alle abonnees verlieten Schouwen- Duiveland en werden over het gehele land ver spreid. Opnieuw contact moest met hen worden gezocht; een tijdrovend en duur karwei, dat feitelijk eerst goed was voltooid, toen de normalisering inclu sief de terugkeer van de abonnees alweer goed deels in de vat was gekomen. In de rampdagen zelf verscheen de krant met en kele noodbulletins, exemplaren waarvan thans geen onbelangrijke antiquarische waarde hebben. Na 1953 werd „de Zierikzeesche" een vier maal per week verschijnende krant, die heel sterk het accent op het streekgebeuren ging leggen. Na de oorlog verloor de krant ook terrein. Voor heen werd hij vrij druk gelezen op Tholen en Noord-Beveland. Maar Schouwen-Duiveland werd gelijk bekend eerst met het overige westen bevrijd in mei 1945, in tegenstelling met overig Zeeland. Juist in die tussentijd kregen andere pers organen gelegenheid zich in die gebieden te neste len en de start begon dus al met spijtige, maar niet ongedaan te maken achterstand. Overigens bleek Schouwen-Duiveland vooral na de ramp een niet uit te diepen nieuwsbron. De weg die het 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1971 | | pagina 12