Twee strandkrabben (Carcinus maenas) met abnormale scharen 't sjaers eewelijck gedurende, diarof viere groten ten sondaechste gebede ende achte groten te broode den armen, ende XII in den choir te deelen als 't castumelic is, op Clare mijn wijff voirsz., also lange als zij leeft. Na hoir doot op mijn joncxste dochter ende storve zij zonder oir, soe sal 't comen op mijn ander dochter ende na hoir doot op zonen of dochteren van hair ende na hair aire doot opte kercke van Monster, metter last. Obiit anno MCCCCXCV in vigilia Martini. Habet Jan Mathijs- zone. Lijt in b VI, ende baent idem". Ook hier in de marge: „Expectat ecclesia." Als dorpjes en gehuchten vinden we onder andere in het necrologium vermeld: Weelle, waar een ca- pelle stond, Doden Wive, Ossevate, nabij Teewijk, Gheere, besuden Monster, Oloutsdorp, Troyen, Hempille, Risinghe en Cleewendamme. Dit laatste dorp lag aan de steenweg naar Monster. Ook is sprake van een waterganc tussen Monster en Wolpersdorp. Op een tiendkaart van Borssele uit het begin van de vorige eeuw (Archief gemene tiendeigenaren van Zuidbeveland, nr. 127, Rijks archief Zeeland) komen onder meer nog de vol gende aanduidingen voor: Weelhoek, Ossevaats- hoek, Tevixhoek, Monsterhoek, Troyenhoek, een z.g. vliedberg, de berg van Troye, waarschijnlijk het enige overblijfsel van het oude Borssele van vóór 1530, de Catalineweg en de Wolphertshoek. Een hoek of tiendblok is een aaneenliggend stuk land, in Borssele omringd door een aantal wegen en soms de polderdijk. Na het kalendarium volgen twee lijsten van jaar getijden, waaruit de kerk, en in het tweede geval de heilige Geest (de diakonie) van Monster de pastoor en de kosterij moeten betalen. Tussen deze beide lijsten staat een aantekening, die de moeite waard is om hier in zijn geheel weergegeven te worden: „Item so is die parochiepape te Monster sculdich alle jare der costerien te Monster tot allen Sinte Jans misse XXXII groten. Des so sal die coster alle jare tot allen paeschen hem gheven C eyeren." De rest van het handschrift is gevuld met copieën van schenkingsacten, waarbij wordt opgedragen voor het zieleheil van de schenker één of meer missen te celebreren. De oudste acte dateert van 1467 en de jongste van 26 december 1528. In deze jongste schenkingsacte wordt opgedragen om in de kerk van Monster, of als dit onmogelijk is, in één van de overige vijf parochiekerken op West-Borssele, twee missen te celebreren. Maar als „die ses par- rochies ingingen van den wateren", dan zullen die beide missen te Wemeldinge worden opgedragen. Deze vrees voor overstromingen werd nog geen twee jaar later bewaarheid. Het ligt in mijn bedoeling binnen afzienbare tijd de volledige tekst van het necrologium in samenwer king met drs. C. Dekker uit te geven. G. R. Heerebout In de zoölogische collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, die bewaard wordt in het Zeeuws Museum te Middel burg, is een aardige verzameling Crustacea (kreeft- achtigen) aanwezig die zeker nadere bestudering verdient. Het betreft hier materiaal wat aan het einde van de vorige eeuw en in het begin van deze eeuw verzameld is. Een gedeelte is ongetwij feld slechts als curiositeit verzameld; eerst later, onder het conservatorschap van Dr. J. C. de Man en vooral onder dat van zijn zoon Dr. J. G. de Man is een begin gemaakt met een meer verant woorde opbouw van de collectie. Hierbij werd de nadruk gelegd op de Zeeuwse fauna. Zo schreef J. C. de Man in zijn inleiding tot de Naamlijst van voorwerpen van zoölogischen aard (1879): „Het Genootschap beoogt met zijne verzameling niet zo zeer de schijn te willen hebben van eene weten schappelijke collectie te bezitten; wat het beoogt is te toonen, dat het voorwerpen bewaart, die door leden of begunstigers worden geschonken en dat het poogt langzamerhand die voorwerpen bijéén te zamelen, welke gerekend kunnen worden te be horen tot de Fauna van Zeeland". Deze laatste taak, het bijeenzamelen van gegevens en materiaal uit Zeeland wordt tegenwoordig vooral uitgevoerd door het Delta Instituut voor Hydrobiologisch On derzoek te Yerseke. 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1971 | | pagina 27