op gezaghebbende auteurs in de waan geleefd dat de archieven van de Grote Raad die op Holland en Zeeland betrekking hebben, ver loren zouden zijn geraakt. Spreker vertelde de geschiedenis van deze legende en hoe hij die in 1949 wist te ontzenuwen. De beroepen van het Hof Vam Holland waaronder ook de Zeeuwse zaken beslaan 110 strekkende1 meter van het kilometerslange archief van de Grote Raad in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Behalve de genoemde dossiers (1100 nummers) werden ook uit het fonds „eerste aanleg" ruim 300 Zeeuwse en Hollandse dossiers eveneens uit de periode 1460-1580 bestudeerd. De ruggegraat van het archief is die serie van de geëxtendaerde Sententiën, waarin alle (bewaard geblelven) uit spraken van het college werden opgenomen. Deze serie levert voor de periode 1470-1535 on geveer 500 uitspraken op. Sedert een tiental jaren worden deze archi valia te Amsterdam bewerkt onder toezicht van prof. De Srnidt en met steun van Z.W.O. De publicaties hiervan zijn te lezen inu de Provin ciale bibliotheek. Uit de stukken blijkt de toe passing van Zeeuws recht in zaken betreffende de Zeeuwse eilanden en van Vlaams recht in gedingen betreffende het huidige Zeieuwsch- Vlaanderen. Ze verschaffen inzicht in de maat schappelijke toestanden in de 15e en 16e eeuw. Uit de jurisprudentie werd ©en bloemlezing ge houden: verdeling van een sterfhuis, huwelijkse voorwaarden, tolrechten en vrijdom van tol, prijsbeheer si n(g van brood en bier, competentie geschillen tussen de wereldlijke en diet geeste lijke rechter, maar ook tussen Middelburg en Arhamuiden, zoutketen, darinkdelven, dijk- beheer alsmede condeimnatie ter bevestiging van de verkoop van grand. De voorzitter dr. D. van der Wei dankte de spreker voor zijn boeiend' betoog en de beant woording van de vele vragen (o:.a. over de taal kwestie) en vestigde die aandacht op die vol gende bijeenkomst, te houden op dinsdag 30 maart om 20.00 uur, in gebouw Abdij 11 te Middelburg. Spreker prof. dr. H. A. Brasz (V.U.) Onderwerp: Verhouding' tussen bestuur en bestuur den. Gaarne wordt eraan herinnerd dat van die werk groep lid kunnen, worden juristen,, (cand,.) no tarissen en degenen, die leidende functies be kleden of bekleed hebben in de randgebieden bestuur, fiscale beroepen, politie, kinderbescher ming, bank- en verzekeringswezen enz. Aanmelding voor lidmaatschap is mogelijk bij de secretaris-penningmeester jhr. mr. G. F. Sandberg, Cburcihill-laan 2 te Middelburg of bij de andere bestuursleden, dr. D. van der Wel, voorzitter, mr. A. Veen,hoven, mr. H. Bruin te Middelburg en mr. J. W. de Beijl te Goes. Het lezingenprogramma Op 19 maart a.s. zal prof. dr. S. Dresden, spreken over het onderwerp „Wetenschap en cultuur". De lezing zal plaatsvinden in een zaal van het gebouw Abdij 11 te Middelburg. Aanvang, 8 uur 's avonds. Prof. Samuel Dresden werd geboren in 1914. Hij studeerde Franse taal- en letterkunde te Am sterdam en Parijs. Sinds 1947 hoogleraar in de moderne Franse letterkunde aan de Rijksuni versiteit te Leiden. Van zijn vele publicaties noemen we er hier slechts enigie: L'artiste et l'absolu. Paul Vialery eit Marcel Prioust, (disser tatie 1941); Existentie'-philo'sophie en literatuur beschouwing (1946); Marionettenspel met de dood (met S. Vestdijk, 1957); Wereld in woor den (1965); Het humanistische denken (1967). De laatste lezing van dit seizoen zal gehouden worden op 22 april 1971 door dr. J. Veering over „Wat niet in Van Dale staat". Aanvang, even eens om 8 uur 's avondls in gebouw Abdij 11 te Middelburg. Lidmaatschap Inlichtingen betreffende het lidmaatschap van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap1 der We tenschappen kaïn men verkrijgen bij het secre tariaat: Abdij 9 te Middelburg, telefoonnummer 01180-8055. Administratrice is mevrouw J. D. Kuiper-Abee. Middelburg - Nehalenniastad Van 16 juni tot eind augustus zal in- de Vleeshal te Middelburg een tentoonstelling gehouden worden, getiteld: „Zeeland in Romeinse tijd". Archeologische vondsten uit de Romeinse tijd zullen worden geëxposeerd als nadere illustratie en toelichting op het belangrijkste deel Van de tentoonstelling: „De Nehalennia-altaren". Door nauwe samienwerking tussen het Konink lijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, provincie Zeeland en gemeente Middelburg, zal het mogelijk zijn deze Nehailennia-beeMlen als primeur in Middelburg te exposeren. Van het programma is reeds het volgende: be kend: Woensdag 16 juni 1971: Opening van de tentoonstel]ing. Lezing van dr. P. Stuart, conservator van het Rijksmuseum voor Oudheden te Lei den,. Donderdag 17 en vrijdag 18 juni: Symposium in de Burgerzaal. Lezingen door drs. L. P. Louwe Kooij- mans, physisch geograaf, conservator van het Rijksmuseum voor Oudheden te Lei den,; ir. J. A. Trirmpe Burger, archeoloog van het R.O.B. (Aardenburg) dr. C. Dekker, chartermeester van het Rijksarchief te Utrecht. 34

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1971 | | pagina 38