IS Zeeuws Tijdschrift Philippus Lansbergen NUMMER 2 21 e JAARGANG 1971 J. T. H. C. Schep man Theoloog, wiskundige en astronoom, was predi kant te Antwerpen en Goes, werd in die laatste plaats ontslagen wegens bemoeiingen met de politiek. Hij vestigde zich daarna te Middelburg en wijdde zich geheel aan zijn astronomische studies. Lansbergen was de eerste Nederlandse predikant die het stelsel van Copernicus verde digde. Als men de Middelburger vraagt wie er in die stad iets betekend hebben op het gebied van de astronomie, dan hoort men al gauw de namen van de opticiens Zacharias Jansen en Hans Lipperhey als uitvinders en makers van de verrekijker (omstreeks 1608). Er zijn zelfs stra ten naar hen genoemd. Vóór de reformatie had Zeeland zich reeds op astronomisch gebied roem verworven dankzij Paulus van Middelburg. De roem werd na de reformatie levend gehouden door de Goese predikant Philippus Lansbergen. Hij, die in 1585 na de inname van Antwerpen door Parma, uitweek naar de noordelijke Neder landen, heeft zich op Zeeuwse bodem bekend en beroemd gemaakt; en wanneer er in 1856 in „Le Protestantisme Beige" geschreven wordt: „Philli- pe Laensberg, moins heureux que Simon Stevin n'a pas encore de Statue dans sa patrie", dan is het een gelukkig initiatief van de Middelburgse volkssterrenwacht een standbeeld voor hem op te willen richten. Een dynamische figuur als Lans bergen vraagt niet om een conterfeitsel in steen of brons. Daarom is besloten zijn naam aan de reeds sinds 1967 bestaande sterrenwacht te ver binden. Dat is deels uit ideële, deels uit praktische motieven voortgekomen. De statuten zeggen dui delijk dat men de astronomie in de ruimste zin wil bevorderen en dat men een contactcentrum wil zijn voor alle werkende sterrenkundige ama teurs, ongeacht of men lid, begunstiger of dona Secretariaat: Henri Dunantstraat 16, Oost-Souburg. (Gent 25-8-1561 - Middelburg 8-12-1632) teur is. De naam Middelburg deed vermoeden dat het slechts een plaatselijke aangelegenheid was. Om nu enerzijds de activiteiten buiten Middelburg te ontplooien het ideële motief en anderzijds buiten Middelburg enige tastbare bronnen te kunnen aanboren het praktische motief is de naam nu gewijzigd in: „Stichting volkssterrenwacht Philippus Lansbergen".*) SitJzra, tjuiterzu, totwm rduuput Olympwn, 'yionftrator rethcru jwin I nm. Imdem "cafivetus in cellccrficru <zqzi Pertrrjtu, et rwfCriyatur0 6 Umfnun. aninucolor?» oadojjuoj nxit,amicu Sic cnuccra.t Latukczjiutrd.w, 37

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1971 | | pagina 1