Zeeuws Tijdschrift Nehaiennia Lieve Vrouwe Bij De Zee NUMMER 3 21e JAARGANG 1971 Catharina Kannegieter Sinds in 1647 de eerste Nehalennia-votiefstenen onder het duinzand van Domburg te voorschijn zijn gekomen, hebben verschillende schrijvers getracht een verklaring te geven van de naam van deze, tot dat ogenblik totaal onbekende godin. Lydius 1) doet dit wel bijzonder beeldend: matrozen zouden geregeld de hulp van de god heid hebben ingeroepen bij het op strand trek ken van hun schepen. Vandaar de naam Neel- haal-in, later verbasterd tot Nehaiennia. Meer serieuze pogingen de naam en daardoor misschien de functies van Nehaiennia begrijpe lijk te maken werden ondernomen door (o.a.) H. Cannegieter 2) en J. ab Utrecht Dresselhuis 3). Ik vermeld hen speciaal temidden van zoveel anderen, omdat zij beiden uitgaan van het mid delste gedeelte van het woord en hieraan de betekenis van water, stroom of rivier toekennen. In de hier volgende, door het „Nehalennia-jaar" geïnspireerde poging om tot een nieuwe benade ring te komen van de godin en haar volk, zal van deze zelfde basis gebruik worden gemaakt en dus -hal- of -hel- als stam van het woord Nehaiennia worden aangenomen. Van Hel, Hal, Hol en Elie, Olie De stam hel, zonder umlaut hal en in nultrap hol komt in een groot aantal aardrijkskundige aanduidingen in Nederland, Westduitsland en België voor, afgewisseld met de vormen zonder h. Zonder veel moeite kunnen de volgende namen in het Deltagebied van Rijn, Maas en Schelde worden genoteerd: Hellegat, Hellenburg, Ellewoutsdijk, Ellemeet, Terhole, Hollesteile, Helle- voetsluis; bij Plinius heet de westelijke Rijnmond Helinium 4). Ook ver buiten het Deltagebied komen samen stellingen of afleidingen voor: Helgoland, Hol- stein, Hollum, Hallum, Haligoland, Rohel, Hol- wierde, Rode Hel, Heiveen, Hellas, Hellespont 5). Meestal vertonen de hel-toponymen een (soms verwijderd) verband met moeras, poel, sloot, beek of polder, meer algemeen gezegd met water. Gelet op het Griekse woord «As dat zout water Foto's: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1971 | | pagina 1