31 Zeeuws Tijdschrift Iets over de ontwikkeling van de criminaliteit in Middelburg NUMMER 4 21e JAARGANG 1971 Dr. D. van Ooijen Les sociétés ont les criminels que'elles mériteni." Lacassagne (1843-1924). Do gemeente Middelburg maakt de laatste jaren een opvallende ontwikkeling door op het terrein van de criminaliteit. Zo kwamen er in 1969 en in 197C strafbare gedragingen ter kennis van de politie die voorheen nog niet waren voorgeko men, dan wel tot de hoge uitzonderingen behoor- aen. Ter illustratie kunnen voor deze jaren de voegende voorbeelden worden genoemd: „Een overval op een bankkantoor (bij mijn weten de eerste in Zeeland)"; „Een overval op een benzinestation (voor zover mij bekend is, eveneens de eerste in onze provin cie)"; „Diefstal met braak bij een antiquair (voor plm. 70.000,- aan unieke Zeeuwse sieraden ont vreemd)"; „Opzettelijke brandstichting in het Gerechtsge bouw (schade 750.000,-)"; „Mislukte beroving van een bejaarde vrouw"; „Brandkastkraak bij een expeditiebedrijf (buit 24.000,-)". Deze gegevens en de lijfspreuk van Lacassagne, aar maatschappijen de misdadigers hebben die zij verdienen, geven mij aanleiding om de ont wikkeling van de criminaliteit in Middelburg eer.s nader onder de loep te nemen. Om deze ontwikkeling in een zo breed mogelijke context te kunnen plaatsen, heb ik allereerst getracht om de „criminele gegevens" van 1870, 1970 en 1970 met elkaar te vergelijken. Ik moet hier wel bij aantekenen dat de statistische gegevens voor deze vergelijking niet alleen zeer gebrekkig zijn (vooral die van 1870), doch dat bovendien de rubricering moeilijkheden oplevert. Immers, in 1870 was in ons land nog de Code Pénal van kracht welk wetboek de indeling kende in misdaden, wanbedrijven en overtredin gen. Daarnaast waren er in 1870, en ook nog in 1920, heel veel strafbare feiten opgenomen in gemeentelijke en provinciale verordeningen. Veel van deze feiten zijn thans óf niet meer straf baar óf strafbaar gesteld in wettelijke voorschriften uitgevaardigd door de landelijke wetgever. 109

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1971 | | pagina 1