8 Zeeuws Tijdschrift Vlissingen 1572-1972 NUMMER 2 22e JAARGANG 1972 6 april 1972 herdenkt Vlissingen de dag waarop het als eerste onder de steden van Holland en Zeeland uit eigen beweging par tij koos voor Prins Willem van Oranje. Nadat op 1 april 1572 de Watergeuzen Den Briel hadden bezet, volgde binnen een week de overgang van Vlissingen, niet door in grijpen van buitenaf, maar door een volks beweging binnen de muren. Een tijdgenoot historicus schreef: „Zulks dat die van Vlis singen heel moedig geworden zijn ende en dachten niet meer omme den krijg te weder- staan." Vlissingen nam de leiding in een moeizame strijd om de bevrijding van Walcheren. De opstand, hier en zeer kort daarna ook in Enkhuizen ontketend, leidde uiteindelijk tot het ontstaan van een onafhankelijk Ne derland. Van een herdenking in 1672 is ons niets be kend. De Republiek stond toen aan de voor avond van een oorlog; het is aannemelijk, dat politieke spanningen de lust tot herden ken en feestvieren deden vergaan. Anders in 1772. Hoewel het economisch ver val al ingetreden was, hoewel een felle par tijstrijd tussen prinsgezinden en patriotten de Nederlanders verdeeld hield, herdachten de Vlissingers met de nodige luister het feit, dat zij twee eeuwen te voren als eersten te gen het absolute gezag van Philips II in ver zet gekomen waren. Ook in 1872 liet men de bevrijdingsdag niet onopgemerkt voorbij gaan. Vlissingen had toen het dieptepunt van zijn verval over schreden. De Zeeuwse spoorlijn in aanleg wekte in ieder geval de verwachting, dat onze stad weldra een belangrijk knooppunt zou worden in het verkeer tussen Duitsland en Engeland. Die verwachtingen zijn niet in vervulling gegaan, althans niet in de mate die men zich voorgesteld had. Daar staat tegenover dat Vlissingen een belangrijke scheepswerf verwierf, dank zij de activiteit van Dr. B. J. Tideman en de ondernemings geest van de scheepsbouwer Arie Smit. De Koninklijke Maatschappij „De Schelde" werd de kurk, waarop Vlissingen dreef. Wanneer het De Schelde goed ging, profi teerde daarvan de stad, ja heel de provin cie. 1972. Vlissingen is Zeelands grootste ge meente, is een stad die economisch op bloeit, die maatschappelijk voor grote uit dagingen staat. Zij wordt geconfronteerd met alle problemen, waarvoor een snelle industriële ontwikkeling een gemeente maar stellen kan. Geen tijd voor historische op tochten, uitgesponnen feestredes en dagen lange volksfeesten. Wel een terugblik. Het gemeentebestuur van Vlissingen prijst zich gelukkig, dat het de redactie van het Zeeuws Tijdschrift bereid vond een afleve ring van haar blad aan Vlissingen te wijden. Burgemeester en Wethouders van Vlissingen. 37

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1972 | | pagina 1