kundige hangijzers wordt de directeur van Ge meentewerken, de heer D. Stam, als geen ander dagelijks geconfronteerd. Een gesprek met hem vormde de basis voor onderstaande beschouwin gen. Waterfront. De belangrijkste projecten, welke voor de ko mende jaren in voorbereiding zijn, liggen aan de zeezijde. In de eerste plaats kan het project tot ophoging van de boulevard genoemd worden. Dit heeft betrekking op de Boulevard Evertsen en de Boulevard Bankert, die op Deltahoogte ge bracht moeten worden. Het uitgewerkte plan, dat nu ter goedkeuring bij de minister ligt, laat de bestaande boulevardibebouwing grotendeels in tact. Het verkeer zal 'achterlangs' worden geleid, waardoor de recreatieve functie van de 'voor langs' lopende boulevard aan betekenis zal win nen. In de strook tussen Strandhotel en zeevaart school komt ruimte vrij voor enkele grootschali ge bouwprojecten. In de gedachten van het gemeentebestuur kan deze strook een bijzondere functie krijgen ten behoeve van de toekomstige recreatieve ontwikkeling. Gedacht kan worden aan hoogwaardige toeristische accommodatie, bijvoorbeeld in de vorm van appartementenge bouwen. In het kader van de Deltawerken en in verband met de verlegging van de afvalwaterleiding naar Ritfhem zal de Spuikom een nieuwe functie krijgen. Een deel van de opgespoten Spuikom zal par keerterrein worden, mede ter ondersteuning van de binnenstad. Voorts zal hier waarschijnlijk een cultureel-recreatief ontmoetingscentrum worden gebouwd. Dit multi-purpose gebouw is in eerste instantie bedoeld om aan de vraag naar overdek te slechtweeraccommodatie ten behoeve van de groeiende stroom verblijfsrecreanten aan de Walcherse kust tegemoet te komen. Daarnaast zal het, vooral in de wintermaanden, een sociaal en cultureel onderdak bieden aan de bevolking uit stad en ommelanden. Vlissingen zal de toeristische overnachtingscapa citeiten kunnen uitbreiden aan de boulevard (appartementen) en in het zg. Westduin-plan tegen de grens met Valkenisse (camping, appar tementen). Het ziet er naar uit, dat de karakteristieke Vissershaven aan de uitvoering van de Delta- aanpassingswerkzaamheden ten prooi zal vallen. Er zijn vanuit de burgerij om begrijpelijke redenen acties gevoerd om dit fraaie stukje binnenstad ongeschonden te bewaren. Water- staattechnische en kostentechnische argumenten wijzen echter sterk in de richting van demping. Ook de Oranjedijk, ten zuiden van de Vissersha ven, zal worden opgehoogd in het kader van de Delta-aanpassing, waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht de boulevard vanaf het standbeeld van Michiel de Ruyter door te trekken. Aan de Oranjedijk zal dan ten behoeve van het Loodswezen een bescheiden nieuwe haven wor den gemaakt ter vervanging van de huidige accom modatie nabij de Vissershaven. Voor de vissers is reeds vervangende accommodatie gerealiseerd aan de Koningskade bij de nieuwe vismijn. Deze nieuwe accommodatie (achter de sluizen) vol doet goed, hetgeen tot uitdrukking komt in de stijgende aanvoeren aan de vismijn. De wijzigingen aan het Vlissingse waterfront zijn hiermede nog niet volledig weergegeven. Er hangt namelijk nog een omvangrijk project boven de markt: de aanleg van een nieuwe veerhaven, ten oosten van de Buitenhaven. Dit project houdt verband met de verwachte groei van het verkeersaanbod op het veer Vlissingen- Breskens, waardoor ondanks de vaste oeverver binding bij Kruiningen te zijner tijd de inzet van een dubbeldekker nodig zal zijn. Een en ander vergt vrij ingrijpende maatregelen m.b.t. de aanleg van toevoerwegen, waarbij ook de ver plaatsing van het station in het geding is. Minister Drees heeft toegezegd eind 1972 de definitieve beslissing over de nieuwe veerhaven te nemen. De binnenstad. Het hart van de Vlissingse binnenstad zal waar schijnlijk worden aangewezen tot beschermd stadsgezicht. Dit betekent enerzijds een waar borg voor het behoud van een sfeervol oud stadsgedeelte, met anderzijds het vooruitzicht van moeizaam onderhandelen over verbouwingen en restauraties. Van het oorspronkelijke sanerings- en recon structieplan voor de binnenstad zullen niet alle fasen worden uitgevoerd. De reconstructie van het gedeelte Lange Zelke en omgeving is inmid dels vrijwel voltooid. Naarmate de reconstructie vorderde, bleek dat minder winkelareaal nodig zou zijn dan oorspronkelijk was voorzien. De veranderde normen m.b.t. winkelvoorzieningen, alsmede de uitbreiding van het winkelareaal buiten de excentrisch gelegen binnenstad, speel den hierbij een rol. Het gemeentebestuur voert thans besprekingen over een opdracht aan een onderzoekteam, be staande uit het Stedebouwkundig Adviesbureau Kuyken, de Stichting Zeeland en het Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland, voor een onderzoek naar de toekomstige functie-opbouw van de binnenstad. Nagegaan zal worden welke economische, sociale en culturele functies voor de binnenstad kunnen worden behouden en op welke wijze de woonfunctie met name in het beschermde stadsgedeelte hierbij kan aan sluiten. In een contrastrijke sfeer aan de ene kant de industriële bedrijvigheid van de Scheldewerf, aan de andere kant de maritieme en recreatieve bedrijvigheid van de boulevards voltrekt zich in de Vlissingse binnenstad een harde en zichtbare strijd tussen het oude en het nieuwe. De oude Vlissingers, die zich juist aan dit stukje Vlissingen zo sterk gebonden voelen, volgen de strijd gespannen. Maar ook voor andere belangstellenden zal het 95

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1972 | | pagina 59