interessant zijn na te gaan hoe de verschuivin gen binnen de oude binnenstad begeleid door stadsbestuur, burgerij, stedebouwkundige, ge meentewerken, monumentenzorg, verkeersdes- kundige, socioloog en econoom naar een nieuw evenwicht kunnen leiden. Hierbij moet worden opgemerkt, dat de inrich ting van het Spuikomgebied en de eventuele stichting van een regionaal winkelcentrum in Lammerenburg van grote invloed kunnen zijn op de mogelijkheden van de binnenstad. Bij het hoofdstuk binnenstad dient bijzondere waardering te worden uitgesproken voor de activiteiten van de Stichting Stadsherstel, die met overtuiging streeft naar behoud van monumen ten en van sfeer. Nieuwe wijken. De nieuwbouw concentreert zich momenteel in Oost-Souburg en in Paauwenburg. In beide wij ken zal de bouw binnen enkele jaren zijn afgerond: Oost-Souburg zal dan erica 12.000 inwoners tellen en Paauwenburg circa 14.000. Vervolgens zal de stadsuitbouw vrijwel geheel in de wijk Lammerenburg plaatsvinden, waar uit eindelijk 18 a 20.000 inwoners zullen gaan wonen. De directeur van Gemeentewerken, de heer Stam, legt er de nadruk op, dat binnen de wijk Lammerenburg bewust gestreefd wordt naar een eigen identiteit voor elk afzonderlijk bestem mingsplan. Er zijn reeds vijf bestemmingsplan nen voor Lammerenburg uitgewerkt waarin deze gedachte gestalte heeft gekregen. Het intensieve teamwork van verschillende disciplines heeft daartoe in positieve zin bijgedragen. Voor de vooruitgang van het teamwork in Lam merenburg is een spoedige uitspraak over het al dan niet doorgaan van de zg. hoge brug over het kanaal gewenst. Voorts bestaat nog onzeker heid rond het regionale winkelcentrum Lamme renburg. Het gemeentebestuur streeft in samen werking met het grootwinkelbedrijf naar realise ring van een groot winkelcentrum (in orde van grootte van 30.000 vierkante meter) in het verkeerstechnisch gunstig gelegen Lammeren burg. Hierin zullen naast V en D, C en A, HEMA en andere grootwinkelbedrijven enkele tientallen 96

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1972 | | pagina 60