Hij somt vervolgens op welke zegeningen Vlis- singen heeft ontvangen, terwijl de stad behoed is voor vuurs-, winds- en watersnood. Wanneer er gesproken wordt over kunsten en wetenschappen wordt het Zeeuwsch Genootschap niet vergeten ('voor weinige jaaren alhier opgericht'). Het is door 's hemels zegen tot aanzienlyke stand opgeklommen en de wens wordt uitgespro ken dat het tot in lengte van dagen tot een der edelste voordeeligste en roemrykste sieraden van Vlissingen mag strekken. vervolg in de naaste Courant. De Middelburger van 1872 is sneller, die begint op maandag 8 april met het verhaal van het derde eeuwfeest, om de tiende te vermelden dat de herdenking op waardige wijze is besloten. De weergoden waren de zesde april 1772 de stad gunstig. De zon kwam op en Brahé') zal in zijn 'Vlissings eeuw-vreugde op den twee-hondersten geboortedag harer Vrijheid', dat in 1773 bij Corbelyn te Vlissingen verscheen, hieraan een fraaie volzin wijden. Wanneer wij nog zo dwaas l>K MlUUEI.Bl'ECSlHi: PoOIT TE VUSSINBEX, MET DE DürORATIEX Vlissingen heeft op maandag 6 april 1772 het tweehonderdjarig jubelfeest luisterrijk gevierd. Jong en oud waren al vroeg op de been. De Middelburgsche Courant van 9 april weet te melden dat groot en klein bij het aanbreken van de dageraad naar de muren van Vlissingen trokken om de deputatie van de Staten van Zeeland te zien binnentrekken. Deze eerste Zeeuw se Courant heeft op de wijze van een feuilleton, de gebeurtenissen van de zesde april vanaf negen tot eenentwintig april verslagen. Telkens vindt men dan onder de artikelen: het waren als onze heidense voorouders 'om dien verbaazenden licht- en vuurkloot' als een godheid aan te merken, ja dan was de opgang van de zon als een gunstig voorteken te beschouwen voor de viering van het feest. Het feest in 1872 was met regen begonnen en de verslaggever haalde enkele regels uit de 'Maegh- den' van Vondel aan: ,De zonne schijnt niet alle daagh, Noch juist wanneer 't ons valt gelegen.' De regen kon een spelbreker zijn, maar in 1872 101

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1972 | | pagina 65