kosten wilde jagen, had na de feestmaaltijd een verrassing in petto. Aan de voornaamste gasten, de afgevaardigden van de Staten van Zeeland, de raadspensionaris en secretaris van het land wer den gouden gedenkpenningen geschonken; aan de andere disgenoten een zilveren. Van deze penning, door Brahé met kleine wijziging ont worpen en waarvoor hij in zijn 'Eeuw-vreugde' voor het aannemen van het ontwerp zijn eerbie- digste dankbaarheid betuigt10), werden voor reke ning van de stad niet minder dan 15 gouden en 352 zilveren penningen geleverd. In 1872 volstond men met een zilveren gedenk penning aan de feestcommissie11). Wij zijn be gonnen met de kerkelijke redevoering van Brahé en wij citeren hem daaruit voor de laatste maal met zijn wens 'dat een gezegend nageslacht noch veele Jubeljaaren viere, zo gelukkig, ja veel gelukkiger dan het tegenwoordige'. 1872. In 1772 streelde niet onaangename muziek van speeltuigen de oren van de aanzittenden aan de feestdis. In 1872 werd bij P. J. de Vey Mestdagh te Vlissingen een bundeltje uitgegeven: 'Feestliederen te zingen door 200 leerlingen van de School voor Min- en Onvermogenden onder leiding van den hoofdonderwijzer W. van Kamer'. In totaal acht bladzijden. Een lied is er speciaal aan Vlissingen gewijd: O Vlissingen, doorluchte stad! De Ruijfers wieg en bakermat, Waar Bellamy zijn vrijheidslied'ren zong, Wat gij voor Nêerland zijt geweest, Verkondigt dit herinringsfeest, En zweeft op aller tong. bis Toen de eerste blijde vrijheidskreet Uit Brielle's vest zich hooren deed, Waart gij de eerste stad, die 't Spaansche juk verbrak; En 't vrijheidslied, zoo lang gesmoord, Werd in de straten weer gehoord, Waar 't ieders moed ontstak, bis Op, op nu, Vlissings Burgerij! Vier vroolijk 't derde eeuwgetij Van Nsêrlands vrijheid, tooi uw stad in feestge waad I Der Vad'ren vlag, zij wapp're hoog Van torenspits en eereboog, En siere plein en straat, bis Waar in 1772 niet aan is gedacht, is aan de kinderen. Een ander Vlissings hoofdonderwijzer, H. F. van Rosmalen, laat, eveneens bij De Veij Mestdagh, een boekje verschijnen: 'De eerstelin- De decoratiën op de beurs te Vlissingen. »'«i 104

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1972 | | pagina 68