Arnemuiden. In 1273 verkrijgt Floris van Hene gouwen, stadhouder van Zeeland, voor zijn neef Floris V, ambacht in Arnemuiden. In dit ambacht laat Floris V een huis bouwen. Bij de ruil van goe deren in Westkapelle van 1268 waren ook goede ren in Arnemuiden betrokken. Uit een oorkonde van hertog Jan I van Brabant blijkt, dat zijn zwager Floris V in 1288 van plan was Arnemuiden tot stad te verheffen. Waarom het toen niet doorgegaan is is een verhaal apart, dat wellicht nog eens ter sprake komt. Pas in 1574 verleende prins Willem van Oranje-Nassau als stadhouder van Zeeland aan Arnemuiden stadsrechten. Vlissingen. Het fraaist is de ontwikkeling bij Vlis- singen te zien. In 1264 draagt Wisso van Koude- kerke zijn stenen huis te Oud-Vlissingen op aan Aleid van Avesnes, tante van Floris V. Deze koopt in 1294 vrijwel al het ambacht in Vlissingen. In 1308 wordt het grafelijk bezit aldaar verder uitge breid. In 1315 krijgt Vlissingen stadsrechten, zij het in beperkte mate. Pas in 1477 krijgt de Schelde- stad de hoge jurisdictie. Veere. In 1282 is de heerlijkheid Zanddijk, waartoe het veerhaventje naar Campen op Noord-Beveland behoorde, even in handen geweest van de Holland se graaf. Hij kreeg de heerlijkheid opgedragen door Wolfert van Borssele en diens vrouw Sibille, waarna deze Zanddijk terug ontvingen als onver- sterfelijk leen. Hiermee was de basis gelegd voor het latere markiezaat van Veere. De heren van Zanddijk, die zich sinds 1338 heren van Veere noem den, begonnen in 1348 met de aanleg van stads wallen. De Hollandse graven konden niet voorko men, dat deze plaats de enige niet-grafelijke stad in het middeleeuwse Walcheren werd. Conclusie: We zien in de Merovingische tijd op Walcheren één handelsnederzetting. In de Karolin gische tijd drie burgen. Twee van deze burgen ver liezen zodanig aan betekenis, dat geen van de vijf lle-eeuwse moederkerken in de nabijheid van deze beide burgen stond. Middelburg werd toen echter zo belangrijk, dat er twee moederkerken verrezen: de Westmonster en de Noordmonster. We merken verder op, dat de Hollandse graven in de 12e eeuw ambacht bezitten nabij de vijf moe derkerken. Middelburg wordt de eerste grafelijke stad op Walcheren. Het ambacht in West-Souburg en in Oostkapelle schenkt de graaf aan het eind van de 12e eeuw aan kloosters. Kennelijk voorzag hij hier geen verdere ontwikkeling. Westkapelle groeit ook uit tot een stad(je) en Domburg komt een aanvankelijke terugslag te boven. Nieuw in ontwikkeling zijn Arnemuiden en Vlissingen, waarbij de ontwikkeling van Arnemuiden afbreekt en die van Vlissingen zeer goed te volgen is. Lijnrecht tegen de Walcherse gang van zaken in gaat de ontwikkeling van Veere tot stad. Concluderend mo gen we zeggen, dat de Hollandse graaf in de 13e en vroege 14e eeuw de economische groei van verschillende plaatsen op Walcheren bevorderde door het verlenen van stadsrechten en dat met name graaf Dirk VII ambacht afstootte in plaatsen, waarvan hij zag, dat de ontwikkeling stagneerde of terugliep. Dit artikel bevat enkele gedachten over een facet van de tentoonstelling '700? jaar Walcheren', die gehouden wordt in het Rijksarchief in Zeeland van 15 april tot en met 26 augustus 1972. Geraadpleegde bronnen: C. Dekker, Zuid-Beveland, Assen 1971; P. A. Henderikx, Het Patronaatsrecht van de abdij van Middel burg in een aantal Zeeuwse kerken, onuitgegeven door doc toraalscriptie; J. G. Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299, 's-Gravenhage - Haarlem 1971; en de verschillende uitgaven van het Oorkondenboek van Holland en Zeeland, 's-Gravenhage 1866-1970. 136

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1972 | | pagina 12