beoordeling van de vestiging van een bedrijf in de praktijk 160 strenge geluidseisen in de Hinderwetver gunning op te nemen kan verergering worden voorkómen. Dit kan doordat de industrie thans meer mogelijkheden heeft tot „geluidarm" produceren n.l. er komt nu geluidarme apparatuur op de markt en theorie en techniek van de geluidbestrij- ding zijn geëvolueerd. Vaste afvalstoffen zijn het meest recent als probleem erkend. In behandeling bij het parlement zijn de Wet Chemische Af valstoffen en de Wet Afvalstoffen. Vooral v.w.b. de chemische afvalstoffen is het te wensen dat spoedige invoering van de wet en van de daarbij behorende AMvB's, resulterend in beperkingen bij het zich ontdoen van deze stoffen, gelijke tred zul len houden met het aangeven resp. voor schrijven van toegestane be- of verwer kingsmethoden en met het afgeven van vergunningen te dien einde. Bij het situeren van industriën t.o.v. woongebieden biedt de ruimtelijke orde ning aanvullende mogelijkheden. In be stemmingsplannen kunnen bepaalde acti viteiten verboden of aan bepaalde plaat sen gebonden worden. Ook hier bestaan nog geen landelijke normen. De vaak ge hanteerde 3 km bufferzone berust niet op harde feiten. In de Duitse Bondsrepubliek heeft men op basis van geschatte lucht verontreiniging en de berekende dispersie daarvan afstanden berekend die minimaal tussen industrie en woonkernen zouden moeten worden aangehouden. Bij het situeren t.o.v. andere bedrijven is v.n.l. de mogelijkheid van een calamiteit in het geding. Nu is het in het algemeen zo dat explosies, brand etc. zich op een com plex van fabrieken v.n.l. manifesteren bin nen de betreffende eenheid. Daaruit volgt dus dat dan ook de andere bedrijven geen risico lopen. Ook hier wordt landelijk gestreefd naar kwantificering. Bij tankpar ken e.d. houdt men al lang bepaalde mini mum afstanden tussen tanks aan. Ik heb u bij het begin van mijn praatje de gang van de vergunningenprocedure ge schetst. De huidige procedure is ook weer een fase in een ontwikkeling. Zoals de voorzitter al opmerkte, vestigde bv. MT International zich nog onder het oude Hin derwet-regime, waarbij de gemeente van vestiging de vergunning verleende, bij Hoechst Holland N.V. en Péchiney wer den convenanten ingesteld, overeenkom sten tussen de overheden om elkaar te in formeren over alle milieu-aspecten die met het bedrijf samenhingen om tot goede Hinderwetvoorwaarden te komen en bij het in werking treden van de Wet inzake de Luchtverontreiniging tenslotte verleen de voor Total G.S. de vergunning zij het dan met steun van een speciale advies groep, de club-Groen. Thans is de uitgebouwde afdeling Milieu van PWS in staat de vergunningsproce dure te verzorgen in samenspel met In spectie Milieuhygiëne en Arbeidsinspectie en in het geval van de studie over Monte dison is weer dieper op de effecten inge gaan. Met volle medewerking van dit be drijf is al voor een vestigingsbesluit viel een studie gemaakt van milieu-effecten van verwachte producties aan de hand van zo goed mogelijke schattingen van te verwachten emissies. Deze schattingen waren gebaseerd op vergelijkbare produc ties in Italië. Dit zou men, om aan te haken aan de ter minologie aan het begin van mijn verhaal, een voor-vooroverleg kunnen noemen, verre voorafgaand aan het vooroverleg bij de latere nog eventueel komende vergun ningsprocedure. Bij toekomstige vestigingen zal misschien nog meer structuur in vooroverleg e.d. ko men als de zo vaak genoemde milieu-ef fect-rapportage wordt ingevoerd. Maar daarvoor is aanvullende wetgeving nodig en men wacht in den lande met spanning op het advies van de Voorlopige Centrale Raad voor de Milieuhygiëne in deze.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1976 | | pagina 68