de voortgang van een onderzoek Toch, als men enkele dingen op een rijtje zet, ontkomt men niet aan de indruk dat het Zeeuws dialectonderzoek nog steeds vooreen vrij zware opgave staat. (Van elk naslagwerk, van elk woordenboek, kan worden gezegd dat het op de lange duur iets van zijn betrouwbaarheid verliest als het niet tijdig wordt aangevuld; hierbij denk ik aan woordenboeken van nog levende talen e.d.) Gelukkig wekt de hoge qualiteit waardoor het onderzoek in Zeeland zoveel jaren lang werd gekenmerkt hoopvolle verwach tingen voor de toekomst; twijfel aan de resultaten van verder onderzoek staat ge lijk aan miskenning van de waarde van het geen reeds werd bereikt. Dit laatste acht ik een verwerpelijke zienswijze. Tussen het tijdstip waarop het werk van de Zeeuwse Vereniging voor Dialect onderzoek begon en nu, evenwel, ligt een periode van bijna vijftig jaar; in die tussen liggende periode is er heel wat veranderd. De maatschappij van nu is rijkelijker be deeld met zaken van materiële aard dan die van 1929; kennis en inzicht zijn zeggen we gedurende de laatste decennia met sprongen vooruitgegaan. Hoe gek het ook klinkt, alle verande ringen, laat ik ze gemakshalve externe en interne veranderingen noemen (men zal begrijpen dat ik denk aan gebeurtenissen en omstandigheden van uiteenlopende aard), maken het werk van een vereniging als deze vandaag de dag niet eenvoudiger. 3.1 Een mogelijkheid De inrichting van het WZD, de vaste kop peling van het voorwerk aan de woorden lijst is één van de omstandigheden die een bijstelling bemoeilijkt. Misschien mag worden gedacht aan de mogelijkheid bij

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1976 | | pagina 60