WOUTER DE SMIDT Prof. dr. C. van Houte geboren 20 november 1838 te Nieuwv/iet en overleden 25 juli 1920 te Cadzand. Een waarlijk nobel man. Inleiding. Het was in 1876 dat een boerenzoon van Nieuwv/iet verhuisde naar Cadzand waar hij in het huwelijk getreden was met een weduwe die daar een winkel dreef. Dit voorval zou niet waard zijn vermeld te worden a/s het niet het begin was geweest van een stukje dorpshistorie, dat niet geacht kan worden thans te zijn afgesloten, al is in de loop van de geschiedenis heel wat veranderd. Het betreft de verhuizing van Wouter de Smidt, geboren en opgegroeid op een boerde rij in Nieuwvlietin de omgeving van de Nolle, een ondergelopen polder oostwaarts van Cadzand en te vergelijken met het Zwin dat zich ten westen van dit dorp bevindt. De vestiging in Cadzand betekende voor deze de Smidt de voortzetting van zijn arbeid die hij in Nieuwv/iet en in G roede als prediker-evangelist begonnen was. Het gaat in dit artikel over die voortgezette arbeid in Cadzand, echter niet zo zeer om zijn evangelise rende werkzaamheden als wel om de bijzondere en velerlei activiteiten die hij aan deze verkondigende arbeid verbond. Daardoor dient opgemerkt te worden dat de tweeërlei werkzaamheden wel te onderscheiden maar niet te scheiden zijn. Om deze reden zal in dit artikel, waar dit noodzakelijk is, op deze onscheidbaarheid gewezen moeten wor den, maar aangezien schrijver dezes als niet-theoloog zich van godsdienstige tegen stellingen dient te onthouden, zal hij zich daarin zoveel als mogelijk is beperken en zich bij uitstek richten op de maatschappelijke en culturele waarde van het leven en het werk van de Smidt. Iets over zijn Nieuwvlietse jaren. Het leven van de jonge de Smidt voltrok zich in zijn jeugd op gelijke wijze als die van zijn tijdgenoten: eerst lager school onderwijs, ook reeds deelnemend aan het leven en werken op een boerderij en na zijn schooltijd medearbeider op die boerderij. Er was echter één omstandig heid die op zijn jonge leven een bijzonde re stempel drukte: de jeugdige Wouter had een zwakke gezondheid als gevolg van voortdurend terugkerende koortsen zoals die toentertijd veelvuldig in Zeeland voorkwamen. Dit had tot gevolg dat hij zich bedreigd gevoelde door een vroegtijdige dood en zich reeds vroeg, ter onderdrukking van de nood waarin hij zich bevond, met godsdienstige vragen bezighield en daarbij steun zocht in het lezen van de bijbel. Zijn ouders, hoewel zij het laatste niet gewoon waren, verzetten .zich daartegen niet. Zij gaven zelfs gehoor aan zijn verzoek om na de maaltijd geza menlijk een bijbelgedeelte te lezen. Over hetgeen door sommigen wordt ge zegd over de ontsteltenis die de jonge de Smidt overviel op een kermis te Schoon- dijke toen hij getuige was van de plot selinge dood van een 15-jarig meisje, waardoor de bedreiging waaronder hij leed aanmerkelijk groter werd, durf ik geen oordeel uitte spreken, voornamelijk omdat door anderen hierover gezwegen wordt. De onbekende de Smidt. Wie over Wouter de Smidt wat schrijven wil komt te staan voor een grote moeilijk heid. De Smidt leeft voort in datgene wat hij aan instellingen tot stand heeft ge bracht. Die zijn op dit ogenblik voor een deel nog aanwezig. Maar over de wijze waarop hij bedoelde instellingen in het leven riep en hoe hij leefde en werkte heeft hij vrijwel niets nagelaten. Zodoen de kon ik, die steun behoefde voor de stof waarover ik schrijven wilde slechts af gaan op mededelingen, veelal uit de tweede of derde hand en daardoor niet altijd voldoende betrouwbaar en volledig om daarop mijn koers te kunnen richten. Bij de samenstelling van dit artikel kon ik putten uit de volgende bronnen: 1. de herinneringen van zijn jongste zoon, Wouter de Smidt junior, 95 jaar oud, maar helder van geest en zeer geïnteresseerd in hetgeen in mijn voornemen lag; 2. Historisch overzicht van het ontstaan en de groei der Christelijk Evangeli sche Gemeente te Nieuwvliet, een naar vorm en inhoud alleszins uitne mend geschrift, samengesteld door I. M. de Bruijne in 1947 naar aanleiding van het toen aanstaande 70-jarig be staan van de Gemeente; 3. een kleine studie van ds. G. Siebert te Apeldoorn over het leven en het werk van de Smidt. De schrijver tekent bij deze niet uitgegeven studie aan dat hij ondanks vele naspeuringen onvol ledig moet blijven; 4. eigen herinneringen, stammende uit de tijd toen ik als overbuurjongen da gelijks getuige was van de rusteloze arbeid van deze in mijn ogen bijzonde re Zeeuws-Vlameling. Dikwijls heeft hij met mij een praatje gemaakt. Ik be zocht de Zondagschool die hij opge richt had en ik heb van dat bezoek Wouter de Smidt.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1979 | | pagina 1