tumult op het kerkelijk erf in zierikzee 21 -iet huis op de hoek van de Sint Domusstraat en de Lange Sint Janstraat was, tot deze er omstreeks de laatste eeuwwisseling uitgesloopt werd, voorzien van een forse gevelsteen, voorstellende drie boekruggen en het jaartal 1664. De gevelsteen is een aantal jaren geleden elders op Schouwen ingemetseld in een particuliere woning. onzer gemeente". Het leek er op dat hij zich in dietijd definitiefin Zierikzee wilde vestigen. De kerkeraad verzocht toen aan Heeren Burgemeesters om dat plan te verijdelen. Het is bekend dat ook op het platteland van tijd tot tijd conventi kels werden gehouden. Zo treffen we hem bijvoorbeeld aan op de hofstede "De Helle" onder Noordwelle, welke ei gendom van de Zierikzeese raadsheer Cornelis Pous was. Deze had in 1679 het herenhuis van deze hofstede opnieuw laten optrekken. Ook is bekend dat de laatste dienstbode van van Hattem, vóór deze in augustus 1683 uit Sint Philipsland vertrok, Kaatje Bamis was, die evenals Dina Jans, en dan wel al in 1683, in Zierikzee terecht kwam. Reeds in de notulen van de kerke raad van 24 december 1683 wordt er na melijk een aantekening gemaakt over haar ingediende kerkelijke attestatie en wordt er besloten een onderzoek naar haar in te stellen. Het eerste levensteken in Zierikzee van Dina Jans dateert van 1686. Ze is dan dienstbode bij burgemeester Dillinck, ook een bewijs dat het een jongedame van een bepaald niveau was. In 1686 werd Dina Jans, samen met Dr. Job Bas- tert (een oud-oom van de beroemde ge neeskundige Job Bastert) en zijn echtge note, Hugo Kraeyesteyn, juffrouw van Alphen, Aagte in de Busse en Maria Magdalena de nicht van Claas van Yssel- steyn, voor de kerkeraad gedaagd en, aangezien ze de gevoelens van van Hat tem niet wilden verwerpen of aan de ker keraad geen bevredigende antwoorden gaven, gecensureerd en het avondmaal ontzegd. In 1687 huwde ze te Zierikzee (onder trouw te Zierikzee op 27 april 1687) met de landbouwer Dingeman Isackse de Groene, van welk huwelijk verder weinig bekend is. Voor zover bekend werden hieruit geen kinderen geboren. Na het overlijden van Dingeman de Groene trouwde ze te Zierikzee voor de tweede maal op 10 januari 1696 met Steven An- thonisz. Dane. Na die tijd werd ze dan ook meestal als "vrouw Dane" aange duid. Uit dit huwelijk werden twee kinde ren geboren, Johanna (1697-1751), ge huwd met de zilversmid Jan Eijermeet, en Anthonie (1698-1781). Anthonie was gehuwd met Anna Bril, dochter van de bekende Middelburgse hattemist Jacob Bril, die later ook in Zierikzee kwam wo nen, waar hij in 1738 overleed. In 1694 waren de activiteiten van de hat- temisten in Zierikzee zodanig, dat de he ren burgemeesters zich genoodzaakt za gen een plakkaat uit te vaardigen, geda teerd 28 juli 1694, waarin zij o.a. stelden: "Soo ist, dat wij naer rijpe deliberatie van Rade goetgevonden hebben en ver- staen, gelijck wij goetvinden en verstaen bij desen, te verbieden en interdiceren den ider van wat state ofte conditie hij soude mogen wesen, eenige vanden voornoemde pernitieuse stellingen en dwalingen van Pontiaen van Hattem al hier binnen dese stadt voort te setten, ofte andere tot dat gevoelen trachten te persuaderen veel min daerover eenige bijeencomsten oft clandestine oeffenin- gen te houden, op pene dat diergene die sulx souden mogen gedaen hebben als ongehoorsame burgers, perturbateurs van de gemeene ruste en vijanden van- de ware gereformeerde religie, sullen werden gestraft met bannissement ende in der stadt niedt werden geleden, ende dat diegene die soodanige dangereuse en ongeoorloofde bijeencomsten fre-

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1982 | | pagina 27