de zeeuwse kaper „de onbekende" 28 Signora de la Conception (Spaanse snaauw, kapt. Domingos de Orelhem, 6 st., 57 koppen), St Jean Baptiste (kapt. Thomas de Gorestiaga, 3 st. en 35 kop pen) en La Bien Venue (kapt. Pierre du Belin, 10 st. en 93 koppen), alle door kapt. Damsté veroverd, en dat het niet kruisen in de Noordzee daaraan niet in de weg mag staan. De namen der kapiteins en verdere cijfers zijn door rijksarchivaris Heeringa ontleend aan een in 1940 ver brande bron. In december blijkt gunstig beschikt te zijn, want de 29e mogen de premiën worden gelicht, resp. 6.900,-, ƒ7.100,-, 4.200,- en 13.300,-. De St Jean Baptiste was in de grond gekapt, de overigen waren te Lissabon opgebracht. 20 december waren zij geconfisqueerd en 5 januari 1711 mocht de opbrengst wor den opgenomen. Op 23 december recla meert Damsté nog 154:19:4 voor door hem betaalde verminkings-, mond- en geneeskosten aan enige personen op "de Onbekende". Kwam hij zelf heelhuids uit zijn laatste gevecht? Vele jaren heeft "de Onbekende" de zeeën nog bevaren, maar kapitein Dam sté stond niet meer op de brug. In een originele kwitantie in mijn bezit van 6 fe- bruaru 1711, get. A. Steengracht betr. proceskosten i.z. de vier laatst veroverde schepen wordt gezegd: alle door wijlen den capt. Dominicus Daamste verovert. Over 1712 zijn geen resoluties bewaard gebleven en op 11 april 1713 kwam met de vrede van Utrecht in West Europa aan het kapersbedrijf trouwens een natuurlijk einde. 17 oktober van dat jaar verleende de Raad ter Admiraliteit aan Pieter de la Rue ter beveiliging van desselfs schip "de Onbekende" paspoort tegen de Turkse rovers. Kapitein was toen L. van der Baar. In januari 1717 was Hendrik van Ens kapi tein op "de Onbekende". Eén vraag hadden we nog graag beant woord gezien: Hoe was de verdeelsleutel van de buitgelden? Wat ving de kapitein, wat de staf, wat de bemanning, wat kre gen de aandeelhouders, wat de boekhou der-directeur van de rederij? Ook de re cente schrijvers over de kaapvaart tijdens de Engelse zeeoorlogen - J.R. Bruijn in Bijdragen en Mededelingen betr. de Ge schiedenis der Nederlanden 1975 en F. Binder, die Zeelandische Kaperfahrt 1654-1662, in Archief 1976 - komen er niet helemaal uit. Zij kennen 1/6 a 1/3 aan de bemanning toe en rond de helft aan de aandeelhouders. Maria Magdalenakerk vanuit de Korte Kerkstraat, ca. 1 920.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1982 | | pagina 34