ABONNEMENTEN De abonnementsprijs van het Zeeuws Tijdschrift bedraagt voor Nederland f33,28 (inclusief f 1,28 btw), voor België frcs 507, in beide gevallen franco per post. Men abonneert zich voor een gehele jaargang; opzegging dient te geschieden vóór 1 januari. De prijs per los nummer bedraagt f 6,60 (inclusief f 0,25 btw), frcs B 100. Voor toezending van losse nummers worden portokosten in rekening gebracht. Postrekening no. 480610, Zeeuws Tijdschrift, Middelburg. BRIEVEN EN STUKKEN voor redactie en boeken ter bespreking zende men aan: M. P. de Bruin, Spui straat 30, 4331 EX Middelburg, telefoon 01180-14508. Ongevraagde bijdragen worden bij niet-plaatsing teruggezonden, mits retourporto was ingesloten. Alle correspondentie, die de redactie niet betreft, richte men aan de administrateur P. J. van der Koorde, Veerseweg 62, Middelburg, telefoon 01180-26365. Technische verzorging en lay-out: den boer middelburg/drukkers. BANDEN EENENDERTIGSTE JAARGANG Bestellingen kunnen worden gedaan bij den boer middelburg/drukkers. Markt 51 die zich desgewenst ook gaarne met het binden zullen belasten. Bindopdrachten kunnen worden geplaatst tot en met 31 mei 1982. De prijs van de band bedraagt f7,50, excl. btw, het inbinden kostf 18,50, excl. btw. INHOUD M. P. de Bruin voor het brandende braambos. Over het gedenkboek Waken en Bewaren, G. A. de Kok1 Hans Warren: Kunst, mooie jongens, exotische romantiek en ornitholo gie, Tom Lanoye8 Hoe lang is honderd jaar Provinciale Waterstaat?, dr. P. Scherft 15 't Is maer is praete18 Tumult op het kerkelijk erf in Zierikzee. Dina Jans, bezielende of bezeten vrouw?, G. J. Lepoeter19 De Zeeuwse kaper „De Onbekende", mr. H. F. Reynvaan25 Over boeken, S. J. M. Hulsbergen, Albert Meijer en M. P. de Bruin 29 Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Weten schappen 32 Illustratiemateriaal: C. A. L. Kotvis, M. de Goffau, van de schrijvers, H. Kingma. Over de schrijvers: G. A. de Kok, hoofdredacteur Sijthoffbladen; Tom Lanoye, licen tiaat Germaanse filologie R.U. Gent; P. Scherft, oud-rijksarchivaris in Zeeland: G. J. Lepoeter, auteur bijdragen regionale geschiedenis; H. F. Reynvaan, oud-notaris; A. C. Meijer, medewerkei Documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied. Omslag: Leo de Bruin, grafisch ontwerper te Utrecht,

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1982 | | pagina 47