OVER BOEKEN DE VROEDE VADEREN VAN ZIER1KZEE De ouden wisten het al: elk boek heeft zijn geschiedenis. Dat geldt ook voor het lijvige werk „De vroedschap van Zierikzee" van Pieter Dignus de Vos over wie Meertens na zijn overlijden schreef: „Wie mijn oude vriend De Vos gekend heeft, wie hem ontmoet heeft in het altijd halfduistere, sombere ge meente-archief van Zierikzee, of wie hem alleen maar leerde kennen uit zijn werken, zal zeker nooit vermoed heb ben dat deze toegewijde archivaris en oudheidkenner een loopbaan heeft ge volgd, die hij allerminst begeerde. Van jongs af trok zijn hart naar zee, en al op de lagere school, waar hij tot de vlugste leerlingen behoorde, droomde hij zich zijn toekomst op het water. Omstandig heden hebben ertoe geleid, dat deze hartewens nooit in vervulling is ge gaan". En even later: „De Vos heeft ten slotte de kroon op zijn werk gezet door de uitgave van „De vroedschap van Zie rikzee" (1931). Had het aan hemzelf gelegen, dit werk zou nooit zijn ver schenen; alleen de sterke aandrang, door anderen op hem uitgeoefend, heeft de bescheiden schrijver tenslotte ertoe kunnen overhalen, zijn aanteke ningen aan de pers toe te vertrouwen". Kennismaking Mijn eerste kennismaking met het boek van DeVos dateert van 1 944 toen ikhet levensbericht - hoe boeiend is het lezen van levensberichten, vooral die van de Maatschappij der Nederlandsche let terkunde! - van Meertens las. Later mocht ik het archief van DeVos, aan het rijksarchief in Zeeland gelegateerd, or denen en beschrijven. Boeiender was echter hetverdiepen in de levens van de Zierikzeeënaren van standing, omdat heel wat personaliteiten niet voldeden - in moreel opzicht dan - aan wat wij nu onder standing verstaan. Dat komt om dat De Vos het niet bij de genealogieën van de magistratuur van Zierikzee heeft gelaten. Hij heeft onder de genealogi sche beschrijving van de families en personen bijzonderheden uit archivalia overgenomen waaruit blijkt dat de vroede vaderen op vaak ongewone wij ze met de moraal omsprongen. Het le zen van mededelingen over het bezit van sommige families kan boeiend zijn, boeiender is vaak het verhaal op welke wijze zij hun bezit vermeerderen. Def tigheid en schurkestreek waren niet al tijd eikaars vijanden. Om de plaats van DeVos in desamenle- ving van Zierikzee weer te geven, cite ren wij nogmaals Meertens: „Aldus, ge stadig werkend aan zijn taak, steeds nieuwe vondsten opdelvend uit het aan zijn zorgen toevertrouwde archief, en bijna van week tot week in feuilleton vorm de resultaten van zijn arbeid po pulariserend voor zijn stadgenoten, bracht De Vos zijn levensdagen in zijn geboortestad door. Getrouwd is hij nooit geweest; hij die het druk gewoel der samenleving schuwde begeerde ook het stille geluk van het huwelijksle ven niet. Mensenschuw was hij intussen niet, hij had vele vrienden, hij bewoog zich ook op maatschappelijk gebied en vervulde een aantal bestuursfuncties in het maatschappelijke en kerkelijke le ven van zijn stad. Maar wel was hij een zelvig en niet gemakkelijk in de om gang. De schijnbaar zo rustige kamer geleerde bleek telkens weer een heftig bewogen mens te zijn. Nooit is hij erin geslaagd, zich over de teleurstelling van zijn jeugdjaren heen te zetten, en dit heeft zijn karakter beïnvloed. Daar kwam bij dat men hem in Zierikzee te veel naar de ogen keek terwille van zijn kennis en van zijn integriteit als mens". Rampspoed De eerste druk van de Vroedschap ver scheen in 1931, uitgegeven door de fir ma G. W. den Boer te Middelburg. De tweede druk zag in de winter van 1 982/ 83 het licht, een uitgave van Canaletto te Alphen aan de Rijn. Het meer dan 900 bladzijden tellende werk vormde voor drukkerij Den Boer een prestatie die er zijn mocht, want één blik in het werk toont u een lastig zetwerk met veel inspringen, cursiveringen en een groot aantal getallen. Naast de subsidiege vers: het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, de gemeente Zierik zee en de Vereeniging „Zierickzee", dankt de auteur de uitgever-drukker G. W. den Boer als een uitnemend drukker. „Gedurende het uitgeven van dit werk is die ijverige, nauwgezette en zaakkundi ge man overleden en heeft zijn zoon, de heer F. B. den Boer, den arbeid voortge- Pieter Dignus de Vos (1 866-1 942) zet, zoodat het boek, dat ruim, royaal en zeer net is uitgevoerd, zijn drukkerij alle eer aandoet". De uitgeverij-drukkerij Den Boer was gevestigd in de St. Pie terstraat. Toen het centrum van de stad Middelburg in mei 1940 in vlammen opging, verbrandde wat er van de voor raad van het werk van De Vos overge bleven was, tezamen met die van het werk van Van Empel en Pieters: Zeeland door de eeuwen heen. Merkwaardig ge noeg zijn beide werken uitgekomen in de jaren dertig, bekend als een periode van diepe malaise. Die brand van mei 1940 betekende ook, dat de helft van de in het rijksar chief in Zeeland aanwezige doop-, trouw- en begraafboeken van de kerken in Zeeland, verloren ging. Ook die van Zierikzee. Het werk van De Vos won door deze catastrofe aanzienlijk aan waarde omdat hierin juist uit dit mate riaal zeer vele gegevens waren ver werkt. Heeft de auteur dit voorvoeld? Hij eindigt namelijk zijn voorrede „met de hoop uit te spreken, dat de oorspron kelijke bescheiden waaraan dit werk haast uitsluitend zijn gegevens ont leend heeft, tot in lengte van dagen mo gen bewaard blijven en geen noodlottig geval van brand of andere soort van ver woesting ze zal vernietigen, door welke omstandigheden dan aan de volgende bladzijden het tragisch voorrecht zou ten deel vallen de eenige bewaarders te zijn van de geschiedenis der „Vroed schap van Zierikzee"."

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1984 | | pagina 30