over boeken 71 Een klassiek werk Het boek van De Vos wordt vergeleken met de Vroedschap van Amsterdam van Elias. In 1973 is daar nog de Vroed schap van Rotterdam bijgekomen. De benaming klassiek is beslist niet teveel eer voor het werk van deZierikzeese ar chivaris. De waarde van het werk voor de beoefenaren van de genealogie valt gemakkelijk te constateren. Duizenden gegevens zijn door De Vos naar boven gehaald. De historicus kan ook veel van zijn gading vinden. Dit blijkt duidelijk uit de studie van de hoogleraren Van Dijk en Roorda over het patriciaat in Zierikzee tijdens de republiek, versche nen in het Archief van het Zeeuwsch Genootschap van 1 979. De sociale ge schiedenis komt in de vroedschap ook aan haar trekken. Status valt af te leiden uit het aantal dienstboden en het bezit van een buitenplaats, ook al is deze maar bescheiden. De aantekeningen bij de personen geven ons over de 1 8e eeuw bijzonderheden. De buitenplaat sen bevinden zich in de drie genoemde gevallen in het gebied van Schudde- beurs (bij Noordgouwe). Cornelis Mu- lock „hield" drie dienstboden en een phaeton (koets). Hij bezat de buiten plaats „het Clooster Zion". Met Albertus van der Schatte (1 735-1 807) die ook drie dienstboden hield, ging het bergaf waarts. Voor een aanzienlijke schuld moest hij zekerheden stellen voor par ten in de buitenplaats „Bleikzicht" en het hof „de Katte". De naam Bleikzicht was ontleend aan de blekerijen, die reeds in de 1 7e eeuw door doopsgezin den waren aangelegd. Mr. Willem Adriaan de Jongen hield in 1795 drie dienstboden en een rijtuig. Hij bezat de buitenplaats „Welgelegen". De famiiie De Jonge die eeuwenlang een belang rijke rol in het stadsleven van Zierikzee heeft gespeeld, bezat ook „Mon plaisir" en huize „den Haan". De uitvoerige inleiding van De Vos leert ons veel over de contracten van corres pondentie. Deze contracten, ook wel contracten van vriendschap of harmo nie geheten, maakten het mogelijk dat families zich geslachten lang in de re gering konden handhaven. Het was een in de republiek gebruikelijksysteem. De belangrijkheid van het werk van De Vos ligt ook daarin dat hij de vele vertakkin gen van de regerende families in Zierik zee heeft aangewezen. Job de Jonge is een van de negen ondertekenaars van het contract van „vriendschap" van 1 2 januari 1652. Hij staat in nauwe fami lierelatie met de overige onderteke naars. De Vos: „Job de Jonge namelijk was, hetzij van mannelijke, hetzij van vrouwelijke zijde, de oom van Mogge, de Keijzer, Bolle, de Huybert, Stavenis- se, Mr. Hubrecht Stoutenburg, Willem en Johan Pous; de oudoom van Daniël Stoutenburg, de vader van Mr. Johan de Jonge en de neef van Gijsbrecht Ockers, terwijl alle genoemden weder onderling familie waren". Het werk van De Vos is een naslagwerk, een werk dat men voor de geschiedenis van Zierikzee en Schouwen nooit tevergeefs zal raad plegen. De heren Vis van uitgeverij Ca- naletto mogen wij dank zeggen voor de moed een dergelijk werk opnieuw uit te brengen. M.P.d.B. P. D. de Vos. De vroedschap van Zierik zee van de tweede helft der 1 6e eeuw tot 1 795. Firma F. W. den Boer, Middel burg - MCMXXXI. In 1 982 opnieuw uit gegeven door Uitgeverij Canaletto - Al phen aan den Rijn. Toelichting bij de heruitgave en bewerking door W. H. Keikes en H. Uil, archivaris en adj. archi varis van het Streekarchivariaat „Schouwen-Duiveland en Sint Philips- land". Prijs f 235,-. Zierikzee in de 17e eeuw.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1984 | | pagina 31