ZEEUWS TIJDSCHRIFT JAARGANG 34 nummer 5 -1984 BIJ HET 175-JARIG BESTAAN VAN DE WILHELMINAPOLDER G. J. Lepoeter Op bescheiden wijze wordt dit jaar door de mensen van de Wilhelminapolder, in de wandeling de WP genoemd, voluit geheten Koninklijke Maatschap tussen eigenaren van gronden in de Wilhelmi napolder en de Oost-Bevelandpolder, het feit herdacht dat nu 1 75 jaar gele den, in het roerige jaar 1 809 de polder, nog altijd „hun" polder, werd bedijkt. 1809, met recht een roerig jaar, zeker in deze gewesten. In de maand juli van dat jaar was het eiland Walcheren het to neel geweest van de grootste landings operatie (160 oorlogsschepen die 144 kanonnen en 38.000 man aan land zet ten) die Engeland in de oorlog met Frankrijk tot die tijd ondernomen had. Het ging hierbij om het bezit van de be langrijke haven van Antwerpen. Het he le eiland Walcheren, waarvan de verde diging was toevertrouwd aan maar 7.000 man, viel vrij snel in Engelse han den. Alleen voor de inname van Vlissin- gen, wat door inundaties gedekt werd, was een driedaags vlootbombardement nodig. Een tweede operatie van de En gelsen richtte zich op Zuid-Beveland, waar in het uiterste zuidoosten het stra tegisch gelegen fort Bath een groot deel van de Schelde beheerste. De reeds gespannen situatie verergerde snel door de landing van 8.000 a 1 0.000 man Engelse troepen op Zuid- Beveland. Goes werd bezet. De direct na de aanbesteding op 1 mei 1 809 aan gevangen inpolderingswerkzaamhe den gingen wel door, maar de talrijke schuiten, die de specie voor de dijken moesten aanvoeren, werden op bevel van de Landdrost van Zeeland binnen dijks gebracht om te voorkomen, dat ze in Engelse handen vielen. Spoedig bleken de gevolgen van de En gelse invasie een nadelige terugslag op de inpolderingswerkzaamheden te krij gen. Door het weghalen van de schuiten moest het vervoer van de specie met kruiwagens en sleden plaatsvinden en dit was een veel kostbaarder en tijdro vender methode. Bij de komst van de Engelsen op Zuid-Beveland liep onge veer de helft van de 1400 a 1 600 arbei ders weg. De lonen moesten bijna ver dubbeld worden om te voorkomen, dat al het werkvolk ging werken aan de bat terijen en aan de versterking van het fort Bath, aldus een verslag van de uit voerder J. Bosdijk in het midden van ok tober. Het mag een wonder heten dat men er ondanks de vertragingen en te genslagen, in slaagde de dijken voor het begin van de najaarsstormen te dich ten. In november kwamen er opnieuw zeer alarmerende berichten. Het gouvernement gebruikte namelijk de nieuwe dijken en vooral de pas ge bouwde Schengedijk, die toch al op een bedreigd punt lag, voor vervoer van ge schut, munitie en aanvoer van levens middelen voor de soldaten. Daardoor ontstond aanzienlijke schade aan de dijken, maar bovendien waren grote uitgaven nodig voor het op last van de genie geschikt maken van de Schenge dijk voor de genoemde transporten. Naarmate het jaar verder voortschreed, werd de situatie steeds ernstiger. Ten „Hier, waar eens vloed en ebbe viel. Bij 't ruischen van de breede baren, Daar schiep de kunst, door 's menschen hand. Een zee van gouden korenaren Rondgolvend over 't vruchtbaar land. (regels van de dichter W. A. Warnsinck Bzn., wiens zoon de kerk van Wilhelminadorp bouwde). koste van grote kapitalen heeft men de Schengedijk tenslotte zodanig weten te versterken, dat hij bestand bleek tegen de gevolgen van het onvoorziene ge bruik, dat van deze dijk werd gemaakt. Ook de eerste jaren na de bedijking wa ren verre van probleemloos. De moei lijkheden in deze periode spitsten zich vooral toe op de situatie rondom de sluis, die de toegang tot de haven van Goes vormde. Het meest kritieke mo ment is wellicht geweest de nacht van 1 op 2 april 181 1, toen zich vlak bij de Detail van de Hattingakaart van Noord-Beveland en Wolphaartsdijk, opgenomen in 1 751 .Volgens de overle- vering hebben de gegevens van deze, voor die tijd zeer nauwkeurige kaart, als basis gediend voorde koop van de slikken en schorren ten noorden van Goes, waaruit de Wilhelminapolder is ontstaan.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1984 | | pagina 1