trouw en verraad tijdens de nederlandse opstand 9 Legpenning Unie van Utrecht ondertekend op 23 ja nuari 1 579. diplomatieke talent van de landvoogd bracht hen zo ver24). Terzelfdertijd slo ten Holland, Zeeland, Utrecht en de Gro ningse Ommelanden de nadere Unie van Utrecht, die al evenzeer op de Pacificatie voortbouwde, Filips erkende en de privi leges handhaafde, maar die de oplos sing van religieuze kwesties aan de af zonderlijke gewesten toebedeelde. Friesland, Gelderland, Vlaanderen en delen van Brabant zouden zich bij dit verbond aansluiten25). Het leek wel, als of de Pacificatie nog steeds in tact was; in werkelijkheid was zij al verbroken. Evenmin als in 1 566 waren de gematig den bij machte geweest, het radicalisme te keren. Opnieuw zou nu de oorlog een oplossing moeten brengen. Het was ook de oorlog voering waardoor menigeen die nog aarzelde over zijn keus voor een der bei de kampen, die zich soms vol twijfels bij een der unies had gevoegd, of die zijn belangen door de radicaliserende machthebbers niet langer gediend acht te, tot een uiteindelijke plaatsbepaling werd gedwongen. Daarnaast speelde voor sommigen het feit een rol, dat de aanhangers van de Unie van Utrecht in 1581 besloten, hun landsheer Filips II af te zetten en hem te vervangen door de hertog van Anjou, de Franse kroonprins. En weer anderen werden tot een beslis sing gebracht door de straffe calvinise- ring, die in het gebied van de Utrechtse Unie doorzette. Geleidelijkaan begon nen er twee tegengestelde kampen vorm te krijgen. In de oorlogvoering nam Parma het ini tiatief. Zijn taktiek was primair gericht op het veroveren van alle gewesten be zuiden de grote rivieren en van de stre ken ten oosten en ten noorden van de IJssellinie. Zo zou hij de opstandelingen insluiten en hen vervolgens in hun eigen landen kunnen aantasten. Van groot be lang was het daarom voor hem, dat Ren nenberg, door de Staten-Generaal aan gesteld als stadhouder van Groningen, Friesland, Drente en Overijssel, zich in 1580 met hem verzoende en stad en land van Groningen onder Filips' gezag terugbracht. De roomse stadhouder, neef van de Henegouwse Lalaings, was niet alleen verstrikt geraakt in de voort durende conflicten tussen stad en om melanden, maar ook in de tegenstellin gen tussen calvinisten en vooral in de stad wonende rooms-katholieken die zich, net als in het Zuiden, malcontenten noemden. Samen met de laatsten volg de hij ten slotte de gedragslijn van zijn zuidelijke verwanten26). Voordeel had Parma, nu in het Zuiden, ook van men sen als Steelandt, die zich van de Unie van Utrecht afwendden en hem in zijn opmars steunden. In de vervolgens inge nomen steden als Axel was het resultaat van de omwenteling snel zichtbaar: de pro-Gentse stadsbestuurders maakten onmiddellijk plaats voor de terugge keerde mannen van vóór 1 578 27). Toch zou Parma zijn doel niet bereiken. Juist toen hij de verovering van het Zui den voltooide besloot Filips II tot een sterke wijziging in zijn internationale po litiek. Eerst moest Parma dreigingen uit Engeland en Frankrijk afslaan alvorens de noordelijke gewesten aan te vallen. Het Noorden, waar de Republiek der Verenigde Nederlanden ontstond, kreeg hierdoor de kans zijn bedreigde grond gebied te beveiligen. De verovering van Terneuzen van 1583endievan Axel van drie jaar later behoren tot de eerste ac ties in dit kader, en gingen nog vooraf aan het succesvolle tegenoffensief van prins Maurits en raadpensionaris Olden- barnevelt in de jaren negentig. Tot om streeks 1605 duurde de strijd voort. Maar toen herhaalde zich tot op zekere hoogte de situatie van 1576: opnieuw bracht het geweld geen blijvende oplos sing. Dit bood wederom aan gematigden in Noord en Zuid de kans om geweldloze middelen aan te dragen: het Twaalfjarig Bestand van 1 609 was het resultaat. IV Proberen wij nu in het kader van deze verhoudingen en ontwikkelingen de be grippen trouw en verraad te bezien. Voorop dient dan te worden gesteld, dat de Nederlandse Opstand vele achter- Vredesonderhandelingen (Den Haag, 1608).

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1987 | | pagina 15