P.J. VAN DER KOORDE trouw en verraad tijdens de nederlandse opstand karakterschets aldaar op pag. 129. 4). P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse Stam (6 dln.; Amsterdam-Antwerpen 1 961II, 334- 337. 5). H. Pirenne, Histoire de Belgique (7 dln. Brussel 1 907-1 932) IV, 1 37 en 1 56. Geyl bekritiseer de, zijn gewoonte getrouw, Pirennes standpunt zeer fel: P. Geyl, Noord en Zuid. Eenheid en tweeheid in de Lage Landen (Utrecht-Antwer- pen 1960) o.a. 125 en 133-134. 6). Over Filips' beleid en de achtergronden ervan is zeer veel geschreven. Men zie onder andere: H. Lapeyre, „Autour de Philippe II". Bulletin hispa- nique 59(1957) 15 2-175.J.C.Ru Ie en J.J.Te Paske, The Character of Philip II. The Problem of Moral Judgments in History. Lexington (Mass.) 1 963. H. G. Koenigsberger, „The Statecraft of Philip II". European Studies Review 1 (1971) 1- 21S. Groenveld, „Godsdienst en politiek bij Fi lips II". Ketters en Papen onder Filips II. Cata logus Tentoonstelling Catharijneconvent (Utrecht 1986) 8-25. 7). Zie o.a. M. Baelde, De Collaterale Raden onder Karei V en Filips 1/(1531-1578). B russel 1 96 5 500 Jaren Staten-Generaal in de Nederlanden. Van Statenvergadering tot volksvertegenwoordi ging. Assen 1 964. 8). S. Groenveld, „Natie en nationaal gevoel in de zestiende-eeuwse Nederlanden". Scrinium et Scriptura. Opstellen aangeboden aan J. L. van der Gouw (Groningen 1980) 372-387. Vgl. voor deze periode: G. Malengreau, L'EspritPar- ticu/ariste et la Révolution des Pays-Bas au XVIe siècle (1578-1584). Leuven 1936. 9). Geciteerd door Wesseling, Geschiedenis van Axel, 94. Vgl. Van Waesberghe, „Oorlog", 61- 62, 65-66, 72. Dezelfde mentaliteit overheers te ook bij de verovering van Axel, dat als een buffer voor Zeeland moest dienen, evenals het in 1 583 veroverde Terneuzen. P. Dieleman, De verovering van Axel door prins Maurits in 1586 en de onmiddellijk daaraan voorafgaande tijd (Terneuzen 1936) 36-41. ,0). H. van der Wee, The growth of the Antwerp mar ket and the European economy. 3 Dln. 's-Gra- venhage 1 963. n). K. W. Swart, „Wat bewoog Willem van Oranje de strijd tegen de Spaanse overheersing aan te binden?" Bijdragen en Mededelingen betreffen de de Geschiedenis der Nederlanden (1984) 553-572. ,2). Voor een overzicht van de gebeurtenissen: S. Groenveld e.a.. De kogel door de kerk? De Op stand in de Nederlanden 1559-1609. 2e Druk. Zutphen 1 983. ,3). H. A. Enno van Gelder, „De Nederlandse adel en de Opstand tegen Spanje". In diens Van Beel denstorm tot Pacificatie (Amsterdam-Brussel 1964) 138-169, aldaar 158-168. J. C. Boog man, „De overgang van Gouda, Dordrecht, Lei den en Delft in de zomer van het jaar 1 572". Tijdschrift voor Geschiedenis 57 (1942) 81- 1 1 2. ,4). H. Lademacher, Die Ste/lung des Prinzen von Oranien a/s Statthalter in den Niederlanden von 1572 bis 1584 (Bonn 1 958) 69-70. ,5). B. de Mendcxpa, Commentaires sur les événe- ments de la guerre des Pays-Bas 1567-1577 (2 dln.; Brussel-'s-Gravenhage 1860-1863) I, 339. 16)_ W. S. Unger, Geschiedenis van Middelburg in omtrek (2e druk; Middelburg 1 966) 32-33. P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw (Amsterdam 1 943) 1 95. L. J. Rogier, Ge schiedenis van het katholicisme in Noord-Neder land in de zestiende en zeventiende eeuw (3e druk, 5 dln.; Amsterdam-Brussel 1 964) II 238- 239. ,7). N. van der Zijpp, Geschiedenis der Doopsgezin den in Nederland (Arnhem 1952) 133-1 34. '8). Over de Pacificatie, haartotstandkoming en ge volgen: Opstand en pacificatie in de Lage Lan den. Bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent. Gent 1976. Tijdschrift voor Geschiedenis 89 (1976) 297-444. ,9). J. J. Woltjer, „Het Noorden en de Pacificatie van Gent". Opstand en Pacificatie, 79-98. H. A. En no van Gelder, Revolutionnaire Reformatie (Am sterdam 1943) 34-45, 98-106. Lademacher, Ste/lung, 71 -94. 20). J. Decavele e.a.. Het eind van een rebelse droom (Gent 1984), 40-52. Dez., „De mislukking van Oranjes „democratische" politiek in Vlaande ren". Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 99 (1 984) 626- 650. 21). Mij vriendelijk meegedeeld door drs. A. M. J. de Kraker te Axel. Een aantal bestuurderen wordt vermeld door Dieleman, Verovering, 2127, 39. 22). J. J. Woltjer, „De Vrede-makers". Tijdschrift voor Geschiedenis 89 (1 976) 299-321 23). C. H. Th. Bussemaker, De afscheiding der Waal- sche gewesten van de Generale Unie (2 dln.; Haarlem 1 895) I 284-293, 324-325. Decavele, „Mislukking", 631 en n. 25. 24). Ibidem, passim. H. de Schepper, „De mentale rekonversie van de Zuidnederlandse hoge adel na de Pacificatie van Gent". Tijdschrift voor Ge schiedenis 89 (1976) 420-428. P. van Pete- ghem, „Vlaanderen in 1576: revolutionair of reactionair?" Ibidem 335-357. 25). L. Delfos, Die An fan ge der Utrechter Union 1577-1587. Berlijn 1 941S. Groenveld en H. L. Ph. Leeuwenberg (red.). De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een ver- bondsacte. 's-Gravenhage 1979. 26). F. U. Ros, Rennenberg en de Groningse Malcon tenten. Assen 1 964. L. J. Rogier, „Rennenbergs afval". In diens Terugblik en uitzicht (2 dln.; Hil- versum-Antwerpen 1965) II 13-23. 27). Dieleman, Verovering, 21, 27. 28). J. K. Oudendijk, „Den Coninck van Hispaengien heb ick altyt gheeert". Dancwerc. Opstellen aan geboden aan D. Th. Enklaar (Groningen 1 959) 264-278, aldaar 271. 29). P. A. M. Geurts, De Nederlandse Opstand in de pamfletten 1566-1584 (2e druk; Utrecht 1978) 171-175, 233-238. 30). A. C. J. de Vrankrijker, De Motiveering van onzen Opstand (2e druk; Utrecht 1979) 39-41, vgl. 142-146. E. Wolf, „Das Problem des Wider- standsrechts bei Calvin". A. Kaufmann en L. E. Backmann (red.), Widerstandsrecht (Darmstadt 1972) 152-1 69. Verwijzing naar het bijbelboek Handelingen 5 29. 31). Marnix van Sint Aldegonde, „Brief recit de l'es- tat de la ville d'Anvers" (1 585). A. Lacroix (red.), Oeuvres de Ph. de Marnix de Sainte Aldegonde. Ecrits po/itiques et historiques (Brussel 1859) 239-31 3, aldaar 289-290. Vgl. A.A. van Schel ven, Marnix van Sint Aldegonde (Utrecht 1 939) 174-179. 32). J. C. H. de Pater, „Leicester en Overijssel". Tijd schrift voor Geschiedenis 64 (1 951245-276, aldaar 265, vgl. 259. Zie ook R. Reitsma, Centri fugal and centripetal forces in the Early Dutch Republic. The States of Overyssel 1566-1600 (Amsterdam 1982) 219-224. A. M. van der Woude, „De crisis in de Opstand na de val van Antwerpen". Bijdragen voorde Geschiedenisder Nederlanden 14 (1959) 38-56 en 81-103, al daar 51-53. 33). Groenveld en Vermaere, „Zeeland", 130-133. 34). H. de Schepper, „De markies van Havré, vrede- maker en adellijk bureaucraat (1549-1613)". S. Groenveld, M. E. H. N. Mout en I. Schöffer (red.). Bestuurders en Geleerden. Opstellen aan geboden aan J. J. Woltjer (Amsterdam-Dieren 1 985) 33-43. 35). Van Schelven, Marnix, 174-179. 36). Decavele, „Mislukking", 630 en 646. Op de omslag kunt u lezen dat het ZeeuwsTijdschrift de 37e jaargang is in gegaan. Al die tijd heeft de heer Van der Koorde het tijdschrift als administrateur gediend. Hij vond nu - de 70 ruim schoots gepasseerd - het ogenblik ge komen een punt achter deze functie te zetten. Steun en toeverlaat van secreta rissen en penningmeesters had hij te vens een goede band met abonnees en lezers van het tijdschrift. Het afscheid is in besloten kring gevierd. Uit handen van de voorzitter van het be stuur van het Zeeuws Tijdschrift, dr. C. Boertien, mocht hij een boekwerk in ont vangst nemen. In de 36 jaar van het tijd schrift heeft de heer Van der Koorde heel wat buien over zijn muts zien gaan, ook in het bestaan van dit periodiek. Er zijn tijden geweest dat het einde van het tijdschrift nabij leek, maar de lucht klaarde dan al spoedig weer op. De re dactie van het tijdschrift sluit zich graag aan bij de woorden van dank van de zijde van het bestuur. De eindredacteur met name dankt hem voor de prettige sa menwerking. Als opvolger van de heer Van der Koorde is de heer J. de Koeijer te Yerseke be noemd. Op de achterzijde van de omslag vindt men de gegevens om met hem contact op te nemen. De heer De Koeijer is chef administratie bij de Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg. Wij wensen hem voorspoed bij het werk voor ons tijdschrift.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1987 | | pagina 18