OVER BOEKEN Sir Philip Sidney and the creation of a legend, edited by Jan van Dorsten, Dominic Baker-Smith, Arthur F. Kin ney. E. J. Brill/Leiden Universitey Press. Leiden, 1986. Prijs f 66,-. Begin september 1 986 werd Philip Sid ney te Leiden geëerd door een interna tionaal gezelschap geleerden ter gele genheid van de herdenking van zijn overlijden in 1586. Bij die herdenking werd het bovenstaande gedenkboek ge presenteerd waaraan talrijke Sidney- kenners uit verschillende landen hebben meegewerkt. Het werk is opgedragen aan Jan Adrianus van Dorsten, overle den in 1 985, die een groot aandeel heeft gehad in de voorbereiding van de her denking en een van de initiatiefnemers is geweest van het boek. Hij was hoogle raar aan de Leidse Universiteit en tevens directeur van het SirThomas Browne In stitute aldaar. Het boek begint met de studie Sir Philip Sidney: the mythe and the man van W. A. Ringler jr., die in 1 962 de gedichten van Sidney heeft uitgegeven voorafge gaan door een diepborende en lezens waardige inleiding. Over de mythe rond de figuur van Sidney zegt hij behartens- waardige dingen. Over de uitspraak van Shelley: „...Sidney, as he fought/And as he fell and as he lived and loved,/Su- blimely mild, a spirit without spot", zegt Ringler dat zo'n absolute volmaaktheid nauwelijks te geloven valt en een derge lijke sentimentele heldenverering zelfs weerzinwekkend is. Niettemin zijn de woorden „spirit without spot" op het in 1 91 3 te Zutphen voor Sidney opgerich te standbeeld aangebracht. I n het werk zijn ook verschillende opstel len opgenomen die het literaire werk van Sidney betreffen en die merendeels te maken hebben met de legendevorming die voor en kort na zijn dood is ontstaan. Het beeld van de perfecte renaissance- gentleman: de ridder en „lover", de sol daat en dichter. John Gouws, associate- professor aan de universiteit van Rhodes (Zuid-Afrika) schrijft over feiten en anecdotes in het verhaal van de laatste dagen van Sidney in de biografie van zijn vriend Fulke Greville. Een van de anec dotes is het verhaal van het geven van de kruik water aan een stervende soldaat terwijl Sidney zelf gewond was. Greville was er niet bij toen het gebeurde en geen van de tijdgenoten heeft het toen ver meld. De biograaf verfraaide het met een klassiek gegeven. „A spirit without spot". Na ons artikel in dit tijdschrift (1 986, 5) kreeg ik bijgaan de foto toegezonden voorkomend in „The Graphic", 1 november 1913, p. 805. Op de foto is op het pas gemaakte standbeeld nog geen enkel opschrift aangebracht. Philip Sidney was een van de velen die voor de vrijheid streed en viel, een ridder maar ook een mens met fouten en ge breken. Iets van werkelijke grootheid had in een opschrift moeten doorklin ken. Terug naar de bundel met opstellen. Dit boek zal stellig niet het laatste zijn dat over Philip Sidney verschijnt. Hij blijft in de meest letterlijke zin een boeiende fi guur. M.P.d.B. HOW HOLLAND HONOURS SIR PHILIP SIDNEY TIII-: HOMMEST ERECTED TO THE ENGLISH BAYARD AT ZUTPHEN

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1987 | | pagina 40